Publicerad 28 februari 2024

Agenda 2030 – nyckeltal i Kolada

RKA har publicerat ett nyckeltalsurval i databasen Kolada som stöd för arbetet med Agenda 2030. Här finns information om nyckeltalen och hur du kan använda dem i ditt lokala arbete i kommuner och regioner.

Nyckeltal för Agenda 2030, Kolada

Sammanställning: Gamla och nya nyckeltal för Agenda 2030 (Excel) Excel, 29 kB.

SKR har lanserat 2020 Öppna jämförelser för Agenda 2030. En revidering av nyckeltalssamlingen har genomförts 2023.

Så här gör du

Du tar fram nyckeltalen i verktyget Jämföraren i Kolada, där det går att välja vilken kommun eller region som du vill analysera. Några nyckeltal finns som utfällbara.

Om ett nyckeltal har en liten pil till vänster om nyckeltalsnamnet kan du klicka på det och få fram flera nyckeltal som hör ihop med det du klickade på.

Kort om nyckeltalen

I nyckeltalsurvalet har RKA strävat efter att i första hand ta med nyckeltal som har en tydlig önskvärd riktning. Nyckeltalsurvalet skiljer sig åt beroende på om du vill titta på en kommun eller en region. RKA valt ut cirka 50 nyckeltal som grupperas under de olika målen.

Nyckeltalen, som publicerades 25 mars 2019 i Kolada, är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige.

RKA:s uppdrag

I handlingsplanen för Agenda 2030 för åren 2018–2020 som beslutades av regeringen i juni 2018 ingår åtgärder som ska stödja det lokala genomförandet. En av dessa är att ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara till stöd för arbetet i kommuner och regioner. RKA fick uppdraget att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner.

Agenda 2030 för hållbar utveckling

FN:s generalförsamling antog resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling den 25 september 2015. Alla 193 medlemsländer i FN har därmed förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål. På engelska kallas de Global Goals eller SDGs (Sustainable Development Goals) och i Sverige kallas de Globala målen.

De globala målen

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef