Publicerad 4 november 2022

Agenda 2030

RKA har publicerat ett nyckeltalsurval i databasen Kolada som stöd för arbetet med Agenda 2030. Vi ger information om nyckeltalen och hur du kan använda dem i ditt lokala arbete i kommuner och regioner.

Nyckeltal i Kolada

SKR har i september 2020 lanserat Öppna jämförelser för Agenda 2030. I samband med detta har RKA tillsammans med SKR och flera kommuner och regioner uppdaterat urvalet av nyckeltal i Kolada.

 • I nyckeltalsurvalet för Agenda 2030 har RKA strävat efter att i första hand ta med nyckeltal som har en tydlig önskvärd riktning.
 • Nyckeltalsurvalet skiljer sig åt beroende på om man vill titta på en kommun eller en region.
 • I nyckeltalsurvalet har RKA valt ut cirka 50 nyckeltal som grupperas under de olika målen.
 • Du tar fram nyckeltalen i verktyget Jämföraren i Kolada, där det går att välja vilken kommun eller region som du vill analysera.

Nyckeltal för Agenda 2030, Kolada

RKA:s uppdrag

I handlingsplanen för Agenda 2030 för åren 2018–2020 som beslutades av regeringen i juni 2018 ingår åtgärder som ska stödja det lokala genomförandet. En av dessa är att ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara till stöd för arbetet i kommuner och regioner. RKA fick uppdraget att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner.

Nyckeltalen, som publicerades 25 mars 2019 i Kolada, är ett viktigt steg för att Agenda 2030 ska förverkligas i hela Sverige.

Agenda 2030 för hållbar utveckling

FN:s generalförsamling antog resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling den 25 september 2015. Alla 193 medlemsländer i FN har därmed förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

På engelska kallas de Global Goals eller SDGs (Sustainable Development Goals) och i Sverige kallas de Globala målen. Tre viktiga principer i arbetet med att genomföra agendan är att:

 1. Agendan är universell - det innebär att den vänder sig till alla världens länder, och alla länder har ett gemensamt ansvar för genomförandet
 2. Målen är integrerade och odelbara - framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås
 3. Ingen ska lämnas utanför - genomförandet av agendan måste ske med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheten och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

De globala målen

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef