Publicerad 22 december 2022

Personal- och kompetensförsörjning

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna.

Det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner kommande tio år. Totalt sett behöver det anställas omkring 410 000 personer på grund av befolkningsutvecklingen och för att ersätta pensioneringar fram till 2031 – om ingenting förändras. Det visar SKR:s personalprognos.

Läs SKR:s personalprognos

Demografin utmanar

Antalet personer över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031, vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt 30 procent under samma period. Även hälso-och sjukvården behöver öka påtagligt. Antalet barn och unga upp till 15 år beräknas minska fram till 2031, vilket gör att behoven av lärare inom förskola och grundskola totalt sett ser ut att minska.

Rekryteringsbehoven är och har dock varit besvärligt under en lång tid inom förskola och skola. Det beror dels på att många lärare går i pension, dels på att tillgången på lärare varierar kraftigt över landet. Inom gymnasieskola ökar behoven av lärare eftersom barn mellan 16 och 19 år kommer att öka.

Ökningen av sysselsatta räcker inte

Utmaningen består i att samtidigt som behoven av personal till välfärden växer, så ökar personer i arbetsför ålder endast med fyra procent under samma period. Ökningen av antalet sysselsatta är dessutom betydligt lägre än ökningen i arbetsför ålder. Konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden är stenhård och många branscher efterfrågar personal.

Utveckla befintliga medarbetare

Förutsättningarna varierar dessutom över landet; i sex av tio kommuner minskar till och med de i arbetsför ålder samtidigt som behoven av välfärd ökar. Även om det finns en potential i att öka arbetskraften, så kommer det inte räcka. Den största potentialen finns istället i det kommuner och regioner själva kan göra. Genom att fortsätta förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna kan behoven av fler anställda minska.

Heltidsarbete gör skillnad

SKR:s personalprognos 2022 visar att behovet av anställda i välfärden kan minska med en fjärdedel – eller 100 000 anställda - om alla deltidsarbetande arbetar tre timmar mer i veckan och pensionsåldern ökar till 66 år fram till 2031.

På det positiva planet ser vi att både andelen som är anställda på heltid och andelen som arbetar heltid ökar i kommuner och regioner:

  • Mellan 2009 och 2021 ökade andelen heltidsanställda i kommunerna från 70 till 84 procent. Motsvarande andelar som arbetade heltid ökade från 60 till 72 procent.
  • Bland anställda i regionerna ökade andelen heltidsanställda från 81 procent 2009 till 90 procent 2021. Andelen som arbetar heltid ökade från 63 till 71 procent.

Även antalet anställda som är över 65 år eller äldre ökar i kommuner och regioner.

Strategier för att möta kompetensutmaningen

SKR har tagit fram nio strategier som stöd i arbetet med kompetensförsörjning. Kommuner och regioner gör redan mycket inom ramarna för strategierna och det finns en stor potential framåt.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen

Se befolkningsframskrivningen för din kommun/region

I Kolada kan du själv se hur befolkningsframskrivningen för olika åldersgrupper ser ut i din och andra kommuner/regioner de kommande tio åren.

Framskrivning förväntad andel invånare, Kolada

Personalstatistik i kommer och regioner

Personal i välfärden är en årlig rapport som redovisar den senaste personalstatistiken. Den innehållet fakta om hur många som arbetar heltid, hur många som fortsätter att arbeta vid 65 års ålder och hur många som är sjukskrivna.

Personalen i välfärden 2021

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR