Publicerad 22 mars 2021

Förskola och skola

Behovet av behöriga och legitimerade lärare är fortsatt stort och behovet bedöms öka framöver.

Det beror framför allt på att antalet barn och unga ökar i snabbare takt än antalet nyexaminerade lärare. Rekryteringsbehoven påverkas även av politiska beslut som exempelvis krav på legitimation för fler typer av lärartjänster. Skolverkets senaste lärarprognos visar dock att behoven inte längre ökar lika snabbt och i lika stor utsträckning som man tidigare trott. Detta beror framför allt på en förändrad bedömning av hur den demografiska utvecklingen kommer att se ut framöver.

Prognosen visar också att arbetsgivarna lyckats behålla och rekrytera medarbetare till skolan och förskolan. Det är också fler nyexaminerade lärare som går direkt till arbete i skolan än vad tidigare prognoser visat. I prognosen kan du jämföra regionala prognoser för samtliga län.

Prognos över behovet av lärare och förskollärare, Skolverket

Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder

För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och lång sikt. Genom ökad genomströmning i lärarutbildningen, vidareutbildning av obehöriga lärare, minskning av sjukfrånvaron, förlängning av arbetslivet, samverkan mellan lärosäten och huvudmännen och fånga upp lärare med utländsk utbildning kan antalet lärare i skolan öka.

Utveckla organisation och arbetssätt i skolan

Behovet av lärare är dock så stort att det inte enbart räcker med att utbilda fler. Vi måste även utveckla organisation och arbetssätt i skolan. Det kan handla om ökad samverkan och arbetsspecialisering, variation av grupper och arbetssätt, fjärrundervisning, andra yrkesgrupper som kompletterar lärarna och så vidare.

SKR stöttar kommunernas arbete

Kommuner, förskolor och skolor arbetar på många olika sätt för att möta kompetensbehoven. SKR stöttar kommunernas arbete genom att ta fram statistik, prognoser och med att sprida lärande exempel på lokalt arbete. SKR ger även stöd till kommuner i arbetet med att attrahera, behålla och utveckla både nya och befintliga medarbetare.

Det finns delvis olika förutsättningar när det gäller kompetensförsörjningen till förskola, skola och fritidshem.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR