Publicerad 8 mars 2021

Kostnadsnyckeltal, stöd till personer med funktionsnedsättning i Kolada

Från och med publiceringen av nyckeltal om kostnader 2016 i databasen Kolada finns en ny uppsättning kostnadsnyckeltal inom området stöd till personer med funktionsnedsättning (insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Materialet är uppdaterat 2017.

Syftet är att erbjuda kommuner möjlighet till analys av kostnaderna från total kostnad och ner på delverksamhet, vilket tidigare inte varit möjligt.

  • Alla kostnadsnyckeltal redovisas i enheten kronor per invånare.
  • Kostnader för hälso- och sjukvård ingår i de olika kostnadsmåtten.
  • Vidare har vissa tidigare schablonberäkningar tagits bort, då de bedöms som osäkra. Tidigare beräknade nyckeltal exklusive lokalkostnader respektive exklusive lokalintäkter utgår därmed.
  • Förändringen kommer att innebära att vissa nyckeltal kommer att bytas ut också i tabellsamlingen Vad kostar verksamheten i Din kommun (VKV)?

Kostnader, stöd till personer med funktionsnedsättning 2017 (PDF-dokument) Pdf, 308 kB.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef