Publicerad 23 september 2021

Arbeta med analys

I alla styr- och ledningssystem som används inom kommuner och regioner ingår delar som planering, uppföljning, analys och åtgärder. RKA och SKR har tillsammans utvecklat den modell som beskriver hur dessa delar samspelar och vad de innehåller för olika moment. Vi har kallat modellen för Styrsnurran.

Styrsnurran en modell som beskriver planering, uppföljning och analys samt åtgärder som olika delar som behöver ingå i ett styr- och ledningssystem. Varje del innehåller olika aktiviteter som påverkar och ger stöd till varandra.

Klicka på bilden för en större version

Analys och uppföljning behövs för att utveckla och förbättra verksamheter och deras effektivitet och det är också inom det området som RKA kan ge kommuner och regioner stöd.

Styrsnurran - en modell för förbättring och utveckling

Styrsnurran, se bild nedan, är en modell som beskriver planering, uppföljning och analys samt åtgärder som olika delar som behöver ingå i ett styr- och ledningssystem. Varje del i styrsnurran innehåller olika aktiviteter som påverkar och ger stöd till varandra.

Planering

I steget Planering beskrivs uppdraget och politiken tydliggör vad som ska uppnås genom att ta beslut om visioner och strategier. Detta konkretiseras genom att sätta mål där det framgår vilka resultat och effekter som ska uppnås ur ett brukar- och medborgarperspektiv både på kort- och lång sikt. Därefter sker resursfördelning och olika typer av verksamhetsplaner, aktivitetsplaner och handlingsplaner upprättas där det klart framgår vilka prestationer och aktiviteter som ska genomföras, samt vem som ansvarar för dessa.

Aktiviteter som ingår i steget att Planera:

 1. Beskriv uppdrag
 2. Sätta mål
 3. Resursfördelning
 4. Handlingsplan

Uppföljning och analys

I steget Uppföljning och analys fångas avvikelser, både positiva och negativa, upp genom att följa upp och analysera resultat. Inledningsvis samlas den information ihop som behövs för analysen och sedan följer en fas av fokusering.

Genom att göra jämförelser med mål, över tid, med andra kommuner eller regioner och mellan olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar framträder de mest väsentliga avvikelserna. Bakomliggande orsaker synliggörs, slutsatser dras och förslag till åtgärder tas fram.

Aktiviteter som ingår i steget Uppföljning och analys:

 1. Samla ihop information
 2. Fokusera
 3. Sök orsaker
 4. Dra slutsatser
 5. Förslag till åtgärder

Åtgärder

I steget Åtgärder tas konsekvensbeskrivningar fram kring de olika åtgärdsförslagen, prioritering sker och beslut fattas om hur åtgärderna ska tas vidare.

Aktiviteter som ingår i steget Åtgärder:

 1. Konsekvensbeskrivning
 2. Prioritera
 3. Beslut

Läs vidare

Kontakta RKA

Informationsansvarig

 • Maria Price
  Kanslichef