Publicerad 4 april 2023

Överenskommelse om en God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2023 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Överenskommelsens innehåll 2023

Överenskommelsen omfattar totalt 6 394,5 miljoner kronor. Av dessa avsätts 5 043 miljoner kronor till regionerna varav 300 miljoner för utveckling av primärvård i landsbygd, respektive 1 050 miljoner till kommunerna. 250 miljoner kronor är avsatta för kommuner och regioner gemensamt, för en satsning på verksamhetsförlag utbildning för sjuksköterskor i grundutbildning.

51,5 miljoner avsätts till SKR för att stödja regionerna och kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till nära vård.

Överenskommelse om en God och nära vård 2023 (PDF) Pdf, 687 kB.

Överenskommelsens fyra utvecklingsområden

Överenskommelsen för 2023 består av fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården.

1. Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

För området avsätts totalt 3 139 miljoner kronor varav 2 389 miljoner kronor till regionerna och 750 miljoner kronor till kommunerna. Medlen kan bland annat användas för att:

  • utveckla samordning inom eller mellan vårdgivare
  • förbättra tillgänglighet
  • öka kontinuitet och relationsskapande i hälso- och sjukvården
  • införa Patientkontrakt
  • samskapande tillsammans med patienter och närstående
  • hälsofrämjande och förebyggande arbete
  • utveckling av primärvård i landsbygd.

Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården

2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Området omfattar totalt 3 049 miljoner kronor under 2023. Av dessa medel avsätts 1 999 miljoner kronor till regionerna och 200 miljoner kronor till kommunerna för övergripande insatser. Därtill avsätts 400 miljoner kronor till regionerna och 100 miljoner kronor till kommunerna för specialistsjuksköterskeutbildning. Ytterligare 100 miljoner kronor avsätts till regionerna för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor.

Därutöver avsätts 250 miljoner kronor till regioner och kommuner som utökar antalet VFU-veckor (verksamhetsförlagd utbildning) för studenter på utbildningen mot sjuksköterskeexamen. För att få del av medel för utökat antal VFU-veckor ska en redovisning skickas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2023.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

3. Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

För utvecklingsområdet avsätts 70 miljoner kronor till regionerna för insatser inom strukturerad vårdinformation och standardisering. Medlen får användas till att stärka nya, redan pågående insatser eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.

Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

4. Förstärkning av ambulanssjukvården

Under 2023 avsätts 85 miljoner kronor till regionerna som stöd till utveckling av ambulanssjukvården.

Förstärkning av ambulanssjukvården

Utbetalning av medel

Medel till kommunerna betalas ut till de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha stor påverkansmöjlighet avseende hur de används.

Medlen till regionerna och RSS utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen ska ske senast den 1 december 2023.

Redovisning av insatser

Regionerna och Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) för kommunerna ska lämna redovisning av genomförda insatser, uppnådda resultat och användning av medlen inom överenskommelsen.

En slutredovisning för hela 2023 ska skickas till Socialstyrelsen senast 31 mars 2024. Slutredovisningen ska skickas in till både Socialstyrelsen och SKR:

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

info@skr.se

En ekonomisk redovisning för kalenderåret 2023 ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2024. Den ekonomiska redovisningen skickas till Kammarkollegiet:

bidrag@Kammarkollegiet.se

Handlingsplaner för patientkontrakt samt kontinuitet och fasta kontakter

Den 30 september 2021 skickade regionerna in handlingsplaner till Socialstyrelsen och SKR för hur målen i överenskommelsen som gäller patientkontrakt respektive kontinuitet, fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården ska uppnås. Genomförandet av dessa handlingsplaner ska redovisas i samband med den del- respektive slutredovisningen av hela arbetet med överenskommelsen.

SKR tillhandahåller ett underlag med vägledande frågor som stöd för att ta fram handlingsplanerna. Underlaget kan också vara ge stöd för diskussion i verksamheterna om vad som är viktigt för regionens framtida insatser och aktiviteter.

Vägledning för handlingsplanerna (PDF) Pdf, 284 kB.

SKRs rapportering

SKR lämnar delredovisning av den pågående och planerade verksamheten för 2023 till Socialdepartementet senast den 30 september 2023. Slutredovisning av den genomförda verksamheten 2023 lämnas till Socialdepartementet senast 31 mars 2024.

En ekonomisk redovisning för kalenderåret 2023 ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2024. Den ekonomiska redovisningen skickas till Kammarkollegiet.

Rapport 2022

Den 31 mars 2023 lämnade SKR till Socialdepartementet, in helårsrapporten om sitt arbete för att stödja kommuner och regioner enligt överenskommelsen om en God och nära vård.

Rapporten innehåller information om arbete och insatser som SKR har gjort under 2022 för att stödja kommuner och regioner med att utveckla den nära vården med primärvården som nav. Exempel på områden som lyfts är styrning, förändringsledning samt delaktighet genom bland annat patientkontrakt.

Helårsrapport God och nära vård 2022 (PDF) Pdf, 290 kB.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.