Publicerad 5 april 2022

Barnkonsekvensanalys

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. En barnkonsekvensanalys måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. Här finns flera exempel på olika typer av analyser.

En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet i kommuner och regioner. Moment som ingår i analysen är bland annat:

  • gällande lagstiftning
  • barnkonventionens artiklar
  • aktuell forskning
  • synpunkter från beprövad erfarenhet
  • barnets sociala nätverk och barnets eller barnens synpunkter.

Även andra faktorer som rör den aktuella frågan ska ingå, till exempel ekonomi, intressekonflikter och långsiktighet.

Prövning av barnets bästa - Ett verktyg för styrning och ledning

Exempel från kommuner och regioner

Halmstad

Halmstad kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning är ett pågående lärande exempel om hur man kan implementera barnkonventionen. Olika exempel på barnkonsekvensanalyser.

Barnkonsekvensanalys betyg och resultat i gymnasieskolan

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad kommun har genomfört en barnkonsekvensanalys där cirka 1 200 gymnasieelever svarade på frågor kopplade till utbildning, hälsa och framtid. Analysen landade bland annat i beslutet att använda barnkonsekvensanalys som en metod i det fortsatta utvecklingsarbetet. Följande barnkonsekvensanalys riktar in sig på området betyg och resultat i gymnasieskolan.

Barnkonsekvensanalys Betyg och resultat i gymnasieskolan 2021 (PDF) Pdf, 395 kB.

Barnkonsekvensanalys i gymnasieskolan under coronapandemin

Under stora delar av vårterminen 2020 genomförde gymnasieeleverna i Halmstads kommun sin utbildning på distans. För att få reda på hur elevernas rättigheter har tillgodosetts har Halmstad kommun genomfört en barnkonsekvensanalysen. Syfte med analysen var att genom olika beslut försöka kompensera eleverna deras rättigheter på grund av att skolorna övergick till fjärr- och distansutbildning.

Utvärdering Barnkonsekvensanalys om elevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling under coronapandemin (PDF) Pdf, 172 kB.

SKR har, i samarbete med Halmstads kommun, utarbetat ett underlag till utredningsplan, i syfte att ta tillvara gymnasieelevers erfarenheter av bland annat stängda skolor under pandemins utbrott. Dokumentet innehåller förslag till utredningsplan, inför att genomföra en barnkonsekvensanalys i frågan om hur pandemin och stängningen av gymnasieskolorna påverkat elevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling.

Underlag till barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 2020 (PDF) Pdf, 209 kB.

Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Pdf, 2 MB.

Barnkonsekvens och psykisk hälsa hos unga

Halmstads kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning har upprättat en barnkonsekvensanalys som gäller nämndens mål "Förbättrad psykisk hälsa hos unga 16-29 år". Syftet med barnkonsekvensanalysen är att göra en helhetsbedömning av vad som är barnets bästa, det vill säga den bästa möjliga lösningen som stärker ungas psykiska hälsa. Intervjuer har genomförts i olika fokusgrupper.

Barnkonsekvensanalys Psykisk hälsa hos unga 16-29 år, 2021 (PDF) Pdf, 414 kB.

Region Örebro

Region Örebro har gjort en prövning och analys av barnets bästa i frågan om barn och unga ska kunna få bibliotekskort utan vårdnadshavares underskrift. Frågeställningen togs upp i samband med bland annat diskussioner om barnets rätt att vara aktör i sitt eget liv och funderingar om att barn som lever i olika former av utsatthet riskerar att inte få tillgång till biblioteket.

Prövning och analys av barnets bästa när det gäller tillgång till eget bibliotekskort (PDF) Pdf, 648 kB.

Simrishamn

Simrishamns kommun, mall för Barnkonsekvensanalys (Word) Word, 35 kB.

Barnkonsekvensanalys, rutiner för likvärdig utbildning, Simrishamns kommun (PDF)

Barnkonsekvensanalys, resursfördelningsmodell grundskola, Simrishamns kommun (PDF)

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR