Publicerad 10 januari 2022

Civilt försvar, regioner

SKR har tecknat två olika överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Den andra är tecknad med MSB och utgår från lagen om extraordinära händelser.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

SKR och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 200 miljoner kronor. Regionerna ska arbeta med följande uppgifter:

 • Krigsorganisation och dess bemanning
 • Samverkan och ledning
 • Planeringssamverkan
 • Utbildning och övning
 • Omhändertagande av många skadade
 • Försörjningsberedskap
 • Motståndskraft

SKR tilldelas 4,5 miljoner kronor för att stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Överenskommelse Hälso-och sjukvårdens arbete med civilt försvar (PDF) Pdf, 419 kB.

Överenskommelse med MSB

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Denna överenskommelse har justerats och förlängts och gäller från 1 januari 2022 och tills vidare.

Under perioden ska regionerna arbeta med följande uppgifter:

 • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 • Säkerhetsskydd
 • Krigsorganisation och dess bemanning.

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF) Pdf, 272 kB.

Fakta om överenskommelsen

 • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
 • Den sammantagna årliga ersättningen för regionernas arbete med civilt försvar omfattar 30 miljoner kronor.
 • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
 • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR