Publicerad 5 maj 2022

Tillsammans kan vi förhindra att barn och unga begår brott

SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Målet är att få bättre effekt på det goda arbete som redan sker genom att stärka och identifiera utvecklingsområden.

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. Ett samlat brottsförebyggande arbete som bygger på kunskap om vad som fungerar och en god samverkan mellan alla berörda är nödvändigt. Partnerskapet mellan SKR, polisen, Allmännyttan och sex kommuner ger goda möjligheter att stödja kommunernas egna arbete. Partnerskapet tar utgångspunkt i de positiva samarbeten som redan finns.

Arbetet ska fokusera på att:

 • sprida välfungerande arbetssätt,
 • stödja vidareutveckling av goda samverkansstrukturer i kommuner och med andra aktörer,
 • identifiera vilka hinder som finns för effektivt förebyggande arbete idag och
 • identifiera vilka ytterligare åtgärder som behövs och överlämna förslag till relevant aktör. Det kan till exempel handla om förändrad lagstiftning.

Vad ska partnerskapet arbeta med?

Syftet med partnerskapets arbete är att stödja kommuner i att stärka sitt eget arbete för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Målgruppen är medarbetare på ledningsnivå och strategiska funktioner inom de deltagande organisationerna som arbetar med barn och unga i åldern 7-25.

Ett främjande och förebyggande arbete berör flera olika slags verksamheter. Därför finns kompetens i partnerskapet från en rad områden: socialtjänst, utbildning, arbetsmarknad, brottsförebyggande arbete, kultur och fritid, polisen, allmännyttan och samverkan med civilsamhället. Arbetet ska huvudsakligen ske i den egna organisationen.

Deltagande parter

 • SKR
 • Polisen
 • Sveriges Allmännytta
 • Borlänge kommun
 • Malmö stad
 • Göteborgs stad
 • Stockholms stad
 • Växjö kommun
 • Kramfors kommun

Presentation av partnerskapets kraftsamling

Kraftsamlingen presenterades av initiativtagarna vid en webbkonferens 31 maj.

Kunskapsseminarier våren 2022

9 maj: Två samverkansformer för att förebygga att barn och unga begår brott

Tid: 08.30–09.30

SIG (Sociala Insatsgrupper) och SSPF (Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) finns i många kommuner runt om i landet. Båda är samverkansformer med syftet att motverka att barn och unga begår brott.

Under detta kostnadsfria seminarium beskriver Socialstyrelsen och Brå framgångsfaktorer för att samverkan ska bli effektiv och hållbar över tid. Vi får också lyssna till Uppsala kommun som beskriver sitt arbete med SSPF och Jönköping kommun berätta om sin samverkan i SIG.

Webbinarium: Två samverkansformer för att förebygga att barn och unga begår brott

Genomförda seminarier

 • Sekretess och samverkan mellan socialtjänst och polis

  På seminariet vill vi visa på olika sätt som socialtjänsten och polisen kan samarbeta på individnivå trots sekretessen.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Fritid i fokus för mellanstadiebarn i det områdesbaserade arbetet

  Hur kan fritids- och kulturverksamhet verka för att erbjuda barn en meningsfull fritid? På vilket sätt bidrar det till ökad trygghet, samverkan och ett stärkt områdesbaserat arbete? Med fokus på fritiden lyfter vi i seminariet fram exempel på prisbelönta verksamheter och ledare som gör skillnad för barn i utsatta områden.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Vad vet du om brottsligheten i din kommun?

  För att kunna sätta in rätt åtgärder mot de brott som sker lokalt måste man också ha en god kännedom om hur brottsligheten ser ut på hemmaplan, en lokal lägesbild. Vid detta seminarium berättade Brå om en ny handledning för att genomföra lokala kartläggningar av brottslighet.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Hur kan vi arbeta för att barn och unga ska växa upp med framtidstro?

  Samhället behöver visa att det finns alternativ till kriminalitet och vad det ger att inte vara del av den kriminella världen. Hur kan vi visa på värdet av de gemensamma regler och värderingar som bidrar till ett tryggt och harmoniskt samhälle med möjjlighet till självförvärkligande och ett meningsfullt liv?

Informationsansvarig

 • Anna Johansson
  Förvaltningsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR