Publicerad 3 juli 2024

Svenska vänortssamarbeten och kommunala partnerskap

Flera kommuner och regioner har internationella samarbeten. SKR har publicerat information om internationella samarbeten, nätverk och program samt om juridiska förutsättningar för bistånd.

Om internationella samarbeten

Det finns olika former av internationellt samarbete till exempel vänortssamarbete, kommunala partnerskap, nätverkande eller projekt finansierade av EU-medel.

SKR har vid tre tillfällen, 2007, 2011 och 2018, genomfört en enkätundersökning om kommuner och regioners internationella samarbeten.

Internationella samarbeten: Resultat av enkätundersökning (PDF) Pdf, 1 MB.

Definition av internationellt samarbete

Det finns flera former av internationella samarbeten som kommuner och regioner ägnar sig åt. De vanligaste formerna bland kommuner (enligt tidigare enkäter) är vänortssamarbeten och kommunala partnerskap. Regioner engagerar sig främst genom andra typer av internationella samarbeten (enligt tidigare enkäter) som till exempel nätverk och projekt eller samarbeten som finansieras av EU-medel.

Vänorter definieras som bilaterala, formaliserade och långsiktiga samarbeten mellan en kommun eller region med en stad, kommun eller region i ett annat land.

Kommunala partnerskap definieras som projekt med en svensk kommun eller region och en kommun, region, eller stad i ett annat land som finansieras med svenskt statligt utvecklingsbistånd från Sida och som förvaltas av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati).

Andra internationella samarbeten definieras som samarbeten mellan en kommun eller region och en kommun, region eller stad i ett annat land som finansieras genom egna resurser eller andra medel, till exempel EU-medel.

Trender och övergripande resultat

SKR:s mätningar om kommuner och regioners internationella engagemang tyder på att vänortssamarbeten har en nedåtgående trend. Enligt enkätundersökningen 2007 hade 272 kommuner vänorter.

Motsvarande undersökning 2011 visade att antalet kommuner med vänortssamarbeten minskat till 243 och 2018 var det 146 kommuner som angav att de har vänorter eller kommunala partnerskap. Enligt undersökningen 2011 hade 12 landsting och regioner vänorter.

Enkätsvaren 2018 visar att antalet minskat till hälften då det var sex landsting och regioner som angav att de hade vänorter eller kommunala partnerskap. Motsvarande statistik för 2007 saknas.

Samarbeten sker inom många områden, bland annat kultur, skola och utbildning, näringslivsutveckling och sysselsättning, demokrati och jämställdhet, fritid, idrott och turism.

Kommuner och regioner uppger att det största mervärdet av internationellt engagemang är kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Brist på tid och resurser upplevs vara de största hindren i internationella samarbeten.

Nätverk för EU-samordnare och internationella strateger

SKR driver ett nätverk för EU-samordnare och internationella strateger där medlemmar kan dela erfarenheter från internationella samarbeten.

Anmälan Nätverk för EU-samordnare

Det saknas en heltäckande bild av alla kommuner och regioners internationella samarbeten. Istället uppmanar SKR alla medlemmar att ta hjälp av varandras erfarenheter.

Kommunala Partnerskap, ICLD

Programmet Kommunala partnerskap vänder sig till svenska kommuner och regioner som vill bidra till utveckling av lokalsamhället i utvalda partnerländer. Programmet finansieras av Sida och förvaltas av den ideella föreningen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), Kommuner, regioner, regionala kommunalförbund, kommunala bolag och kommunalt ägda/styrda föreningar i Sverige kan ansöka via ICLD.

Om programmet Kommunala partnerskap, ICLD

Lär av andra - ta del av goda exempel, ICLD

Partnerskap med Ukrainska städer och kommuner

SKR har, genom SALAR International, skapat en plattform för partnerskap med kommuner i Ukraina. Det finns ett team i Ukraina som stödjer att partnerskapen förmedlas och sättas upp samt för att sprida goda exempel, metoder och kunskap.

Plattform: partnerskap med Ukrainska kommuner, engelska

Program Citizens, Equalitym Rights and Values, CERV

CERV är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidraget är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU.

Kommuner och regioner kan söka bidrag för projekt inom programmets fyra delprogram. Delprogrammet för aktivt medborgarskap stödjer bland annat åtgärder som ska främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder samt uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är nationell kontaktpunkt för programmet och kan stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks hos de centrala EU-programkontoren EACEA och DG JUST.

Om programmet CERV, MUCF

Starta ett samarbete genom twinning och partnersök

Council of European Municipalities and Regions, CEMR, erbjuder en webbplats och databas för twinning som ger information om samarbeten och en funktion för partnersök. Här kan du få hjälp med att starta ett samarbete genom att registrera dig som partnersökande. CEMR genomför just nu en översyn av innehållet och funktionen av webbsidan som ska vara klar under 2022.

Om twinning och partnersök, engelska, CEMR

Sweden Emilia-Romagna Network

Sweden Emilia-Romagna Network, SERN, är ett svenskt-italienskt nätverk som underlättar utbyte av erfarenheter och initierar och stödjer innovativa samarbetsprojekt.

Sweden Emilia-Romagna Network, engelska

Svenska kommuners och regioners samarbeten med Kina

Nationellt Kunskapscentrum om Kina har lanserat en forskningsrapport om subnationella samarbeten med Kina. Rapporten har tre syften:

  • att redogöra för utvecklingen över tid av subnationella samarbeten mellan Sverige och Kina
  • förklara varför dessa utbyten har minskat de senaste åren
  • presentera policyrekommendationer kring hur den svenska sidan bättre kan hantera kontakterna med Kina i framtiden.

Forskningsrapport: Lokal frost i relationerna

Rättsliga förutsättningar för bistånd

Internationell biståndsverksamhet är i grunden en statlig angelägenhet. I 5 kap 4-9 §§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen) finns regler som i viss utsträckning utvidgar kommunernas och regionernas kompetens på området. Motsvarande möjlighet kan anförtros kommunala företag, kommunalförbund eller regionförbund genom lokala eller regionala beslut.

Kommuner och regioner får lämna hjälp i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till alla länder som får svenskt statligt bistånd. Utrymmet att lämna ett rent ekonomiskt bistånd är dock begränsat. Det utrymme som finns tar sikte på sådant ekonomiskt stöd som syftar till att genomföra utbildning och rådgivning. I skälig omfattning är det möjligt att bidra ekonomiskt för att transportera och ställa i ordning utrustningen så att den kan tas i bruk.

Till länder i behov av katastrofhjälp kan hjälp lämnas i form av utrustning som kan avvaras i den egna verksamheten– oberoende av om landet ifråga får svenskt statligt bistånd eller inte.

Som huvudregel ska kommuner och regioner förvissa sig om att bistånd som lämnas kommer till avsedd användning. Handlar det om utrustning som kommunerna och regionerna inte längre behöver för sin verksamhet gör sig inte det kravet lika starkt gällande.

Informationsansvarig

  • Emelie Marcus
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.