Publicerad 18 april 2024

Internationella samarbeten och SKR:s arbete med utvecklingsfrågor

Kommuner och regioner engagerar sig i internationella utvecklingssamarbeten på olika sätt. SKR arbetar med dessa frågor via SALAR International och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

150 år av lokal självstyrelse i Sverige har byggt upp en expertis och erfarenhet kring lokal förvaltning och demokrati som efterfrågas i Sveriges samarbetsländer. I takt med att många länder har decentraliserats har behovet av kapacitetstärkning av den lokala nivån ökat.

Genom internationella utvecklingssamarbeten kan svenska kommuner och regioner bidra till demokratisk utveckling på lokal och regional nivå i andra länder. Samtidigt ger samarbetena nya perspektiv som kan utveckla den egna verksamheten.

Kommuner och regioner har också en viktig roll för den globala utvecklingsagendan. De har ofta ansvar för att förse sina medborgare med grundläggande samhällsservice som är nära kopplade till fattigdom, såsom grundskola, vård och rent vatten. För att utrota fattigdomen måste därför dessa aktörers kapacitet stärkas.

Det här gör SKR

SKR bedriver påverkansarbete kring frågor som rör kommuner och regioners roll som biståndsaktörer. Vi vill att våra medlemmar ska kunna bidra med sin expertis och erfarenhet utan att behöva använda egna medel – biståndet ska fortsatt finansieras av staten.

SKR arbetar aktivt med utvecklingsfrågor via SALAR International och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

SALAR International är ett dotterbolag till SKR som driver internationella projekt. Projekten stöder utveckling av demokratisk styrning och god förvaltning på lokal och regional nivå. SALAR Internationals arbete baseras på erfarenheter och kunskaper från svenska kommuner och regioner.

SALAR International

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

ICLD är en ideell förening med SKR som huvudman. Föreningen administrerar de Kommunala Partnerskapsprogrammen på uppdrag av Sida.

Utöver partnerskapsprogrammen bedriver ICLD kunskaps- och kapacitetsutveckling inom lokal demokrati i det internationella utvecklingssamarbetet. ICLD står också för några av Sidas internationella utbildningsprogram inom området.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

Informationsansvarig

  • Emelie Marcus
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.