Publicerad 28 oktober 2022

Produktivitet i regioner 2022, rapport

Den andra rapporten om produktivitet i regioner belyser frågor om kostnader, volymer och produktivitet inom hälso- och sjukvården. Den baseras på nyckeltal som finns i nyckeltalsvisningen som finns i Kolada. RKA har lyft några skillnader regioner emellan samt kommenterat utvecklingen de senaste åren.

Skillnaderna kan till exempel handla om olika grad av effektivitet, av olika ambitionsnivå men också om brister i justering av kostnader för strukturella förutsättningar eller i casemix för DRG-poäng. För att finna orsakerna till skillnaderna behöver ett lokalt analysarbete ta vid.

Datatillgången är begränsad på flera områden varför det än så länge endast är hälso- och sjukvården som ingår i rapporten.

De två senaste åren har präglats av den globala pandemin. Vilka effekter pandemin givit på kostnader, volymer och vårdproduktionen som helhet har inte varit specifikt fokus i rapporten. Men flera förändringar som går att se de senaste åren bör ställas i ljuset av de omställningar som pandemin har krävt i hälso- och sjukvården.

Sammanställning

I rapporten har vi fokuserat på att beskriva de mönster vi ser mellan regioner och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Här är några framträdande resultat.

Rapport om produktivitet och effektivitet i regioner 2022 (PDF) Pdf, 781 kB.

Stor kostnadsökning för hälso- och sjukvården de senaste åren

Ökningen avseende primärvård och specialiserad vård var i genomsnitt 6,6 procent per år i löpande priser mellan 2016 och 2021, motsvarande cirka 15 miljarder kronor per år. Primärvården ökade mest. Jämfört med omsorgsverksamhet i kommunerna så ökade kostnaderna mellan 2016 och 2021 med i genomsnitt 3,6 procent per år för äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.

Läkarbesök i hälso- och sjukvård har minskat

De producerade läkarbesöken minskade väldigt mycket under pandemiåret 2020. Dock skedde en minskning redan innan pandemin; under åren 2012 till 2019 var minskningen av de producerade läkarbesöken drygt 11procent i riket.

  • Minskningen är mer än dubbelt så stor i primärvården som i den specialiserade vården. Orsaken till detta behöver analyseras vidare.
  • Region Stockholm producerar flest läkarbesök per invånare och Region Västernorrland det lägsta antalet. Så har det varit i åtminstone tio år, med undantag för 2020 då Region Uppsala producerade flest läkarbesök per invånare.
  • Ur ett konsumtionsperspektiv är det invånarna i Region Stockholm och Region Gotland som konsumerar mera vård än invånare i andra regioner. Det gäller över tid och det gäller oavsett åldersgrupp.

Produktiviteten mätt i kostnad per DRG-poäng har sjunkit

Kostnad per producerad DRG-poäng totalt i riket ökade från 51 969 kronor år 2017 till 65 981 kronor år 2021 i löpande priser, vilket är en ökning med i genomsnitt 6,7 procent per år. Omräknat i fasta priser var det en ökning mellan 2017 och 2021 med i genomsnitt 3,7 procent per år, vilket signalerar att produktiviteten mätt i kostnad per producerad DRG-poäng sammantaget sjunkit mellan dessa år för den specialiserade somatiska vården.

En förklaring kan vara att färre insatser utfördes beroende på covid med följden att färre poäng fanns att fördela kostnaderna på. Men förklarar det hela produktivitetssänkningen?

Exempel från tre regioner

Region Kronoberg, Region Halland och Region Kalmar län visar alla på en god produktivitet. Utmärkande drag som dessa regioner lyfter fram som framgångsfaktorer är långsiktighet gällande systematiskt förbättringsarbete. Att se till helheten och stimulera ansvarstagande liksom att följa upp, analysera och ha ett faktafokus är också sådant som betonas.

Kontakta RKA

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef