Publicerad 23 februari 2022

Effektivitet i kommuner 2021, rapport

I den första rapporten om Effektivitet i kommuner har RKA analyserat hur läget ser ut när det gäller relativ effektivitet i kommunerna och i de största verksamheterna, vilka mönster och samband som går att se – och vad som inte går att se.

Rapport 1: Effektivitet i kommuner 2021 (PDF) Pdf, 2 MB.

Stora skillnader

Det finns stora skillnader i resultatkvalitet, resursförbrukning mellan kommuner, och de kommuner som har högst resursförbrukning är inte nödvändigtvis de som har högst kvalitet.

Få är effektiva på allt – många är effektiva på något

Få kommuner lyckas med konststycket att ha hög effektivitet inom många verksamhetsområden medan många kommuner hamnar högt inom någon enskild verksamhet.

Strukturjusteringar har stor betydelse för resultatet

De kommuner som får höga värden i våra index, där hänsyn tagits till struktur, är inte samma kommuner som får höga värden i faktiska (icke-justerade) resultat och vice versa.

Inga tydliga samband mellan resurser och kvalitet

Det är svårt att hitta samband mellan resurser och kvalitet inom och mellan de olika verksamheterna. Det går inte att säga att ett högt kostnadsläge hänger ihop med goda – eller med dåliga – kvalitetsmässiga resultat.

Effektiva Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län präglas av låga kostnader och hög kvalitet
Ett av få mönster kring effektivitet är en generellt god effektivitet bland kommunerna i dessa län.

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef