Publicerad 15 december 2022

Samarbete ökar tillgängligheten till vård i Övertorneå

Under flera år har Övertorneå kommun arbetat med frågor kring utveckling, välfärdsteknik och digitalisering av äldrevården. Målet har varit att öka tillgängligheten som helhet. Kommunen har utnyttjat och trotsat det faktum att man är en liten kommun med långa fysiska avstånd samtidigt som man sökt och ökat samarbetet med regionen.

Bakgrund

Övertorneå var tidigt ute med att utveckla välfärdsteknik med målet att erbjuda invånarna en mer tillgänglig vård. Kommunen blev en av SKR:s tio utvalda modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen år 2020. Det har bidragit till ett mer strukturerat och systematiskt utvecklingsarbete. Kommunen och regionen har etablerat nya samarbetsformer.

Genomförande

Aina Bleikvassli, projektledare för digitalisering inom äldreomsorgen och Eva Ersson, enhetschef vid hälso- och sjukvårdsenheten och medicinskt ansvarig sjuksköterska, fann varandra för tre år sedan och driver sedan dess utvecklingsarbetet tillsammans med de olika verksamheterna inom kommunen.

– Lika länge som vi pratat nära vård har vi försökt hitta nya samarbetsformer. Vi pratar ofta om vad som sker hemma hos patienten eller brukaren när vården flyttar dit. Men omställningen till nära vård handlar inte bara om att utveckla vården hemma hos patienten, utan också om att hitta nya interna samarbetsformer för att öka tillgängligheten som helhet. I dag jobbar kommunen och regionen tillsammans och det är nödvändigt, säger Eva Ersson.

Flera verksamheter samlade i samma byggnad

För att göra vårdkontakterna enklare för den enskilde har flera verksamheter inrymts i samma fastighet, där både regionen och kommunens hälso- och sjukvårdsenhet befinner sig. Mödra- och barnavårdscentral, ungdomsmottagning, särskilt boende, hälsocentral, akutavdelning, hemsjukvård, öppenvård, familjecentral, boendesköterskor, biståndshandläggare och rehab är samlade på ett ställe.

– Samverkan underlättas av att vi finns i samma fastighet. Idag är tillgängligheten i primärvården mycket god. Kommunens sköterskor får möta läkare varje dag, det är särskild avsatt tid för konsultation. Och vi har återkommande läkarbesök på korttidsboende i stället för att patienten måste besöka hälsocentral, säger Eva Ersson.

Gemensam kompetensutveckling och utvecklingsteam

– Vi anordnar kontinuerligt utbildningar i personcentrerad vård där personal från alla yrkesgrupper både från region och kommun medverkar. Vårt mål är att all personal i organisationen ska stå på samma plattform, berättar Eva Ersson.

Chefer och medarbetare från både kommunen och primärvården ingår i ett utvecklingsteam som medfört kortare beslutsvägar.

– Vi har gemensamma patienter och måste samarbeta, glesbygdens fördel är att vi har nära till varandra och känner de flesta patienter och personal. Genom samverkan har vi förkortat beslutsvägar framför allt i biståndsbedömning och verkställande av insatser i hemmen. Biståndshandläggarna tar beslut om insatser, senast nästa dag är de verkställda. Det sparar resurser och det sparar tid för den enskilde, som får hjälp tidigare och kan skrivas ut från sjukhus snabbare, berättar Aina Bleikvassli.

Välfärdsteknik spar resurser

Övertorneå var tidigt ute med att implementera välfärdsteknik.

– Vi är en glesbygdskommun med långa avstånd, att använda distansöverbryggande teknik har länge varit nödvändigt för oss.

Redan 2011 införde kommunen tillsynskameror, till exempel. Den kund som beviljats tillsyn nattetid av biståndshandläggare får den i första hand digitalt, istället för att personalen ska åka hem till kunden.

I dagsläget finns kameror hos 16 personer i kommunen, vilket sammantaget ger en tidsbesparing på cirka 160 timmar. Den tiden kan personalen lägga på annat, vilket ökar tillgängligheten för patientgruppen i stort. Mindre bilkörning leder också till minskade bränslekostnader.

Nytt mobilt team i bedömningsbil

Många patienter har långt till sjukhus och ringer därför ambulans när de blir sjuka. Nu har regionen och kommunen gemensamt startat en ny mobil bedömningsbil bemannad med två sjuksköterskor. Målet är att minska ambulanstransporterna genom att bedömningsbilen åker ut istället och kanske påbörjar behandling i hemmet.

– Vi har jobbat mycket med flödeskartläggningar och ser att personal från regionen och kommunen åker till samma patienter, det har hänt att man varit tre gånger till samma patient i olika ärenden samma dag. Vi kommer att spara många transporter och tänker att vi kan undvika både inläggningar och återinläggningar på sjukhus. När det mobila teamet kommer igång kommer vi att utföra strukturerade mätningar av detta, berättar Eva Ersson.

Det här har arbetet lett fram till

Från eldsjälar till systematiskt arbete

Utvecklingen i Övertorneå har gått från att en eldsjäl drivit digitaliseringsfrågan till ett mer strukturerat och förankrat arbetssätt.

– Tidigare hade vi många piloter och insatser utan att systematiskt undersöka eller mäta effekterna. I dag försöker vi arbeta mer metodiskt med bland annat förankring i verksamhet, på olika beslutsnivåer och bland kommunens invånare. Vi har också mer fokus på nyttorealisering och informationssäkerhet. Vårt ökade samarbete och det faktum att vi blev modellkommun har varit viktigt för vårt utvecklingsarbete, säger Aina Bleikvassli.

– Vi avsätter tid för att utveckla vården. Vården har genomgått paradigmskiften historiskt och nu är vi i ett sådant läge igen. Avslutar Eva Ersson.

Från september 2022 finns en samordnare för utveckling av nära vård och välfärdsteknik i de fyra kommunerna Övertorneå, Haparanda, Kalix och Överkalix.

Kommunens utmaningar

Förändringsarbete

– Verksamhetsutveckling och förändringsarbete är något vi jobbar på varje dag i hela linjeorganisationen. Vi klurar ständigt på nya eller smartare sätt att lösa våra uppgifter. Det gäller att ge utrymme för medarbetarnas kreativitet och lust, de som utför uppgifterna känner verksamheten och kan ge förslag på förändring. Sedan att organisationen tar fasta på idéerna utifrån nyttoberäkningar och analyser av eventuella risker, berättar Aina Bleikvassli.

Organisation på regional nivå

– I Övertorneå har vi ett lokalt samarbete mellan regionen och kommunen. Där ser vi goda förutsättningar att kunna fortsätta driva på. Men vi behöver också kunna jobba nära våra grannkommuner. Vi måste ha friheten att tillsammans testa nytt, utvärdera om det funkar och därefter presentera modeller. Det kan bli en utmaning när regionen, som är långt ifrån verksamheten, styr, menar Aina Bleikvassli och Eva Ersson.

Uppföljning

– Fördelen med små kommuner är att det går snabbt att verkställa beslut, nackdelen är att det är en utmaning att följa upp på ett strukturerat sätt över tid, säger Aina Bleikvassli och Eva Ersson.

Organisation och arbetsformer i Övertorneå

 • Digitaliseringsombud på varje avdelning på SÄBO och LSS-boenden och inom hemtjänst. Ombuden har en aktiv roll i det kollegiala lärandet och extra ansvar under implementering av ny teknik.
 • Arbetsgrupp där följande roller ingår: socialchef, äldresamordnare, huvudskyddsombud, två digitaliseringsombud, arbetsterapeut, fysioterapeut samt två projektledare, varav en ansvarig för välfärdsteknik.
 • Styrgrupp som beslutar om välfärdsteknik där föjlande roller ingår: socialchef, alla enhetschefer inom och äldreomsorg/LSS, två projektledare, varav en ansvarig för välfärdsteknik, enhetschef hälso- och sjukvård samt MAS.

De viktigaste slutsatserna

 • Samarbete mellan kommun och region har underlättat utvecklingen av nära vård och ökat tillgängligheten.
 • Samlokalisering av kommunala och regionala verksamheter har underlättat samarbetet.
 • Beslutsvägarna har kortats i framförallt biståndsbedömning och verkställande av insatser i hemmen.
 • Sparade resurser genom bland annat nattlig tillsyn med digitala kameror.
 • Ständigt jobba på med att prova nya arbetssätt och testa nya lösningar, utvärdera förkasta eller etablera det nya.

Fördjupning

Det finns mer att läsa om Övertorneås digitala lösningar.

Digitalisering av hemtjänst i en liten kommun – från ansökan till leverans

Kontaktpersoner

Aina Bleikvassli
Projektledare
Övertorneå kommun
070817 20 05aina.bleikvassli@overtornea.se

Eva Ersson
Enhetschef hälso- och sjukvårdsenheten samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Övertorneå kommun
eva.ersson@overtornea.se

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Nära vård, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Digitalisering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel