Publicerad 22 augusti 2023

Visselblåsarfunktion

SKR har en visselblåsarfunktion för att snabbt fånga upp missförhållanden som allvarligt kan skada SKR:s verksamhet eller medarbetare.

SKR är måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt, och i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden har vi inrättat en visselblåsarlösning.

Syftet med tjänsten

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en kanal där händelser eller förhållanden ska kunna anmälas utan att uppgiftslämnaren känner rädsla för repressalier. Vår förhoppning är att missförhållanden snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas innan de underliggande orsakerna växer.

Observera att det enbart är personer med direkt anknytning till Sveriges Kommuner och Regioners verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Detta kan anmälas

Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Lagen gäller även vid rapportering av missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som

  • strider mot en direkt tillämplig unionsakt inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten,
  • strider mot lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som genomför eller kompletterar ovan nämnda unionsakter, eller
  • motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv

Om anmälan inte faller inom ramen för ovan och t.ex. rör den egna arbetsmiljön, ska ärendet rapporteras i ordinarie kanaler såsom till närmsta chef, chefens chef, HR, huvudarbetsmiljöombud eller fackliga organisationer.

Dessa kan anmäla

Följande personer kan använda SKR:s interna rapporteringskanaler:

1. arbetstagare,

2. personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,

3. personer som söker eller utför volontärarbete,

4. personer som söker eller fullgör praktik,

5. personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,

6. egenföretagare som söker eller utför uppdrag,

7. personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,

8. aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget (Noteras bör dock att SKR inte är ett aktiebolag), eller

9. personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

Så här anmäler du

Rapportering via intern visselblåsarkanal SKR har valt att tillhandahålls ett rapporteringsverktyg via en extern och oberoende aktör.

Du kan rapportering skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på 077-177 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler.

Rapportera via wb.2secure.se

Spara kod och lösenord för att kunna följa ärendet

Vid registrering av en ny anmälan på wb.2secure.se ska du ange den företagsunika koden skr893 för att identifiera att det är för Sveriges Kommuner och Regioner anmälan görs. På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure.

Flera språk

Webbportalen finns på flertalet olika språk, för aktuella språk se wb.2secure.se. Handläggarna korresponderar med visselblåsaren primärt på svenska eller engelska.

IP-adresser och cookies registreras inte

Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. Använder du en dator som är uppkopplad mot SKR:s nätverk kan det dock framgå av internetloggen att du har besökt den sida där anmälan görs. Vill du inte att detta ska synas, använd en dator som inte är uppkopplad mot SKR:s nätverk, eller en personlig smartphone eller surfplatta.

Rapportera via fysiskt möte

Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan wb.2secure.se. Välj ”Lämna uppgifter” och fyll i att du vill lämna uppgifterna vid ett fysiskt möte.

Det fysiska mötet hålls med representant från SKR:s leverantör för visselblåsartjänster 2Secure efter överenskommelse.

Rapportering via externa visselblåsarkanaler

En anmälan kan också rapporteras externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ eller byråer.

Anonymitet och skydd för dig som rapporterar

För den som väljer det kan rapporter om missförhållanden lämnas helt anonymt. Rapporteringskanalen ligger hos en extern part och det är inte möjligt att identifiera den som står bakom en anmälan om personen väljer att vara anonym.

Den som rapporterar om missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagen får inte straffas för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, förutsatt att den hade skälig anledning att anta att rapporteringen var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Den rapporterande personen är också skyddad för åtgärder den vidtar för att inhämta information om missförhållanden. SKR tillämpar därför ett förbud mot repressalier. Förbudet mot repressalier och hindrande åtgärder gäller även den som bistår den rapporterande personen eller någon som den rapporterande personen har koppling till.

Fakta

En visselblåsare är en person som uppmärksammar missförhållanden i ett företag eller en organisation. Traditionellt sett har begreppet används när medarbetare gått ut med information genom massmedia, men numera används ordet i en bredare bemärkelse.

Informationsansvarig

  • Sara Catoni
    Direktör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.