Publicerad 5 maj 2022

Kartläggning av socialtjänstens insatser

Det finns ett behov av att kartlägga vilka insatser som ges i socialtjänsten idag, hur dessa ges och vilka insatser kommunerna eventuellt skulle vilja kunna erbjuda invånarna utan biståndsbeslut vid en eventuell lagändring.

Under hösten 2021 skickade därför SKR i samarbete med SKR:s Socialchefsnätverk ut en enkät till Sveriges samtliga kommuner och stadsdelarna i Stockholms stad.

Enkäten och dess genomförande

SKR har inventerat och sammanställt ett stort antal möjliga insatser med förklaringar som beskriver insatserna och enkäten är baserad på denna genomgång.

Sammanställning av insatser med förklaringar (PDF) Pdf, 2 MB.

Kartläggningen inkluderar inte ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, familjerätt eller insatser som ges enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Insatserna har delats upp i sex versioner, en per verksamhetsområde:

  • Barn och unga
  • Äldre
  • Funktionshinder
  • Missbruk och beroende
  • Socialpsykiatri
  • Våld i nära relationer

Enkäten skickades ut till landets kommuner den 1 oktober 2021. Analys och sammanställning av resultaten pågår. SKR ser enkäten som ett viktigt steg på vägen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Bakgrund och syfte med kartläggningen

Bakgrunden till enkäten är slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), som nu bereds i Regeringskansliet. I betänkandet föreslås bland annat att socialtjänsten tydligare ska inrikta verksamheten mot förebyggande insatser, att socialtjänsten ska planera sina insatser för enskilda inom samtliga verksamheter och då särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser samt att kommunerna ska få möjlighet att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning och biståndsbeslut. Därutöver föreslås att socialtjänstens verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sammantaget skulle förslaget till en ny socialtjänstlag innebära en omställning av socialtjänstens organisering, arbetssätt och metoder.

Det saknas idag sammanställd kunskap om vilka insatser som ges inom socialtjänsten. Denna kartläggning innebär den första sammanställningen av vilka insatser som finns och i vilken utsträckning de används i kommunerna. Enkätresultaten kommer att sammanställas och delas med kommunerna. SKR kommer tillsammans med kommunerna att använda resultaten som förberedelse för och stöd i omställningen av socialtjänstens verksamheter, lokalt, regionalt och nationellt.

Informationsansvarig

  • Lisa Holmgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR