Publicerad 24 september 2021

Placerade barn och unga

Idag finns tre olika placeringsformer; familjehem, stödboende och hem för vård eller boende (HVB).

De flesta placeringar sker med samtycke från vårdnadshavare eller god man men en del görs även med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Placerade barn har ofta både sämre hälsa och skolresultat än andra barn och socialtjänsten behöver samverka med hälso- och sjukvård samt skola för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

År 2020 fick drygt 27 000 barn och unga någon gång under året en heldygnsinsats. Majoriteten var över 15 år, varav de flesta var pojkar. Den vanligaste placeringsformen var familjehem. Socialstyrelsen publicerar årligen uppdaterad statistik på området.

SIP för barn och unga

När behövs en SIP?

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas när någon, oavsett dennes ålder och problem, behöver insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård och insatserna behöver samordnas. SIP upprättas tillsammans med barnet själv och dennes vårdnadshavare. Både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en skyldighet att ta initiativ till SIP för att hjälp och stöd ska kunna samordnas. Aktörer som exempelvis förskola, skola, Försäkringskassa, polis, LSS-verksamhet och civilsamhälle kan ingå i arbetet.

SIP tydliggör vem som ska göra vad vilket är viktigt exempelvis för:

  • de vårdnadshavare som lägger ner mycket tid på att förmedla information mellan olika verksamheter
  • en ungdom och dennes vårdnadshavare när ungdomen har problem med alkohol eller andra droger och hjälp behövs från flera aktörer
  • de barn och deras vårdnadshavare när barnet inte går i skolan och hjälp behövs av flera aktörer
    barn och ungdomar som är placerade, asylsökande eller nyanlända och hjälp behövs från flera aktörer

Material om SIP

På webbplats som tillhör utvecklingsprojektet inom SKR - Uppdrag Psykisk Hälsa, UPH , finns material om SIP för barn och unga.

SIP för barn och unga, Uppdrag pyskisk hälsas webbplats

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset