Publicerad 13 juni 2022
Debatt

Samhällsbyggande måste ske i samverkan

Frågan om tider i plan- och bygglovsprocesserna är alldeles för viktig för att falla offer för svepande generaliseringar. Det skriver Gunilla Glasare, SKR, i en replik.

Samhällsbyggande är komplext. Många aktörer ska göra sitt och många processer ska samverka. I en sådan situation är det lätt att, som undertecknarna till debattartikeln ”Illavarslande trend slår mot bostadsbyggandet” (SvD Debatt 5/6) i svepande och förenklade ordalag rikta kritik mot andra parter.

Den rapport som ett antal byggaktörer låtit ta fram, och som hänvisas till i debattartikeln, belyser många viktiga frågor och förbättringsområden kopplade till plan- och bygglovsprocessen. Däremot mäter inte undersökningen kommunernas handläggningstider, vilket hävdas i artikeln. Det som undersöks är i stället den sammanlagda tiden för hela plan- och bygglovsarbetet. Här blandas alltså processer som kommunen äger med processer som statliga myndigheter, länsstyrelser, domstolar och inte minst byggaktörerna själva rår över.

Det är dessutom enbart en viss typ av detaljplaner och bygglov i 17 av 290 kommuner som undersökts. Självklart 17 viktiga kommuner, och en rad viktiga detaljplaner, men inget som gäller för övriga 94 procent av landets kommuner. Landets kommuner tar sammantaget fram en bra bit över tusen detaljplaner varje år, och handlägger runt 100 000 bygglov. Att utifrån rapportens begränsade underlag dra generella slutsatser om den kommunala handläggningstiden av detaljplan och bygglov, ger därmed inte rätt förutsättningar för en balanserad och realistisk diskussion om vägen framåt.

Kommunen har ett omfattande samhällsbyggnadspussel att lägga. Kommunens invånare behöver inte bara bostäder utan också förskolor och skolor, gator och cykelbanor, service och teknisk försörjning. Kommunen behöver planlägga utifrån sitt totala behov och ansvar, inte enbart för bostäder. Därför behöver också diskussionen om ledtider för bostadsbyggande utgå ifrån en helhetssyn som omfattar hela samhällsbyggandet och alla de processer som berörs.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) undersöker sedan många år tillbaka kommunernas handläggningstid för detaljplaner. Här undersöks alltså tiden för den process som kommunen till stor del rår över. I den senaste undersökningen som omfattar åren 2020-2021, uppgav 60 procent av de svarande kommunerna en mediantid för handläggning på två år eller kortare, från planuppdrag till antagande av detaljplan. Vad gäller kommunernas handläggningstider för bygglov visar Boverkets statistik att den stora majoriteten av bygglovsärenden handläggs inom de 10 veckor som lagen föreskriver.

Men visst instämmer vi med byggföretagen i att det finns utrymme för förbättringar. Kommunerna eftersträvar korta och effektiva processer och många av de hinder som rapporten lyfter fram i form av långa tider för överklaganden, en oflexibel miljölagstiftning och omfattande statliga riksintressen drabbar både kommuner och byggaktörer.

Kommunsektorn vill kroka arm med byggindustrin – och andra för att hitta bra lösningar. För att komma dit behöver vi utgå från tillförlitliga underlag, och tala om vad de faktiskt visar. Frågan om tider i plan- och bygglovsprocesserna är alldeles för viktig för att falla offer för svepande generaliseringar. SKR välkomnar en öppen och konstruktiv dialog om ledtiderna för bostadsbyggande. Låt denna dialog bygga på relevanta underlag, ömsesidig självrannsakan och respekt för de olika parternas uppdrag , så blir förutsättningarna att lyckas med ett positivt förändringsarbete så mycket större.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Repliken är publicerad på SvD.se den 11 juni 2022

Läs vidare

Sakkunnig

Love Edenborg
Handläggare

Kristina Isacsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR