Publicerad 22 augusti 2019

Introduktionsstöd för anhöriga till ensamkommande ungdomar

Göteborgs stad har sedan 2013 erbjudit introduktionsstödet. Det är ett praktiskt och pedagogiskt stöd på modersmål till nyanlända anhöriga till ensamkommande ungdomar i staden.

Exemplet i korthet

Integrationscentrum i Göteborgs stad erbjuder introduktionsstöd, ett praktiskt och pedagogiskt stöd på modersmål, till nyanlända anhöriga till ensamkommande ungdomar i staden. Genom introduktionsstödet får de exempelvis hjälp och stöttning i att folkbokföra sig, anmäla sig till samhällsorientering och söka bostad.

Bakgrund

Grundtanken med introduktionsstöd är att avlasta ensamkommande ungdomar och hjälpa deras familjer att så tidigt som möjligt komma i kontakt med rätt instanser för att påskynda deras etablering.

– Barn ska få fortsätta vara barn. De ska inte behöva ta vuxenansvar familjens etablering, berättar Wilson Odisho, Samhällsvägledare Göteborgs stad.

Genomförande

Introduktionsstödet påbörjades 2013 och har sedan dess utvecklats. Det är ett individuellt och praktiskt stöd med pedagogisk vägledning som riktar sig till nyanlända som har kommit på anknytning till ensamkommande ungdomar som bor i Göteborg. Introduktionsstödet erbjuds på följande språk: arabiska, somaliska, persiska/dari, kurdiska samt tigrinja.

Socialtjänsten remitterar introduktionsstödet till integrationscentrum som gör en kartläggning av behoven tillsammans med familjen vid ett första möte. Därefter erbjuds introduktionsstödet en gång i veckan under cirka tre månader för att följa upp med familjen vad som gjorts och vad som ska göras framöver. Introduktionsstödjarna jobbar även utifrån en prioriteringsordning med olika insatser och använder sig av en checklista för att följa upp insatserna.

– Vi som jobbar med introduktionsstödet fungerar som vägledare och brobyggare mellan familjerna och samhället, berättar Wilson Odisho.

Till föräldrar med små barn erbjuds kursen (Förälder i nytt land). Kursen är på 8 träffar och innehåller bland annat information om svensk lagstiftning, föräldrars rättigheter och skyldigheter. Utöver sex träffar med kursledaren på egna språket så träffar deltagarna personal från socialtjänst och ungdomsmottagning vid varsitt tillfälle De flesta tackar ja till kursen som ger chans att ställa frågor, berättar Wilson Odisho.

Det här har arbetet lett fram till

Antal ärenden har mer än fyrdubblats sedan introduktionsstödet introducerades 2013.

– Introduktionsstödet fungerar bra och vi fortsätter så länge behovet finns. Vi ser att familjerna är nöjda och glada över att det här stödet finns, berättar Wilson Odisho.

De har flera olika språkkompetenser inom arbetsgruppen vilket lyfts som en framgångsfaktor eftersom det möjliggör dialog och hjälper personalen att nå ut till familjerna.

Samverkan med socialtjänsten lyfts som en viktigt och positiv del i arbetet. Det har skapats en samförståelse för varandra och för vilka behov som familjerna har, fortsätter Wilson.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Wilson Odisho
Samhällsvägledare/ Metodstöd
Social resursförvaltning
Integrationscentrum Göteborg
031-368 80 76wilson.odisho@socialresurs.goteborg.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Barn och unga
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2013 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel