Publicerad 22 augusti 2019

Hälsokommunikatörer förebygger ohälsa bland nyanlända

Flera regioner och kommuner har hälsokommunikatörer. Syftet är att, genom information, kunskapsförmedling och dialog på modersmålet, främja god hälsa hos nyanlända och flyktingar.

Exemplet i korthet

Hälsokommunikatörer finns även i flera regioner och kommuner. Hälsokommunikationen i Stockholm utgår från Transkulturellt centrum som är en del av Region Stockholm. Hälsokommunikationen startade 2012 och ett trettiotal hälsorelaterade ämnen har arbetats fram.

Bakgrund

Migranter har generellt sämre hälsa än befolkningen som helhet. Syftet med hälsokommunikationen är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos målgruppen vilket kan bidra till bättre möjligheter att delta i arbetsliv och utbildning samt att etablera sig i samhället.

Genomförande

Hälsokommunikatörerna har varit anställda på Transkulturellt Centrum sedan 2012. Det är en personalgrupp med hälso- och sjukvårdsutbildning som har i uppdrag att genom information, kunskapsförmedling och dialog främja god hälsa hos nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund, såväl vuxna som ungdomar.

Hälsokommunikatörerna talar svenska och språk som är vanliga bland nyanlända, och för dialogen på migranternas egna språk. De har hälso- och sjukvårdsrelaterad utbildning och kulturkompetenser som underlättar arbetet med informationsspridningen och dialogen.

Ett trettiotal hälsorelaterade ämnen finns utarbetade inom följande områden:

  1. Hitta rätt i svensk sjukvård och tandvård
  2. Psykisk ohälsa
  3. Levnadsvanor och livsstil
  4. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  5. Familjehälsa
  6. Ungdomshälsa
  7. Kvinnohälsa

Varje hälsokommunikationsträff utgår från valt tema, men lika viktigt är att ta tillvara deltagarnas egna behov och erfarenheter. Specifikt innehåll och utformning utgår därför ifrån den aktuella gruppens behov och önskemål. I kommunikatörernas uppdrag ingår vanligen att också orientera nyanlända och flyktingar i hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Sammantaget skapas förutsättningar för en ömsesidig lärprocess som främjar vård på lika villkor och en god hälsa för hela befolkningen.

Från och med januari 2019 får alla kommuner inom Stockholms län och verksamheter inom region Stockholm använda sig av hälsokommunikatörerna i sin verksamhet.

Det här har arbetet lett fram till

Hälsokommunikatörernas arbete har haft positiv påverkan på målgruppernas hälsobeteende.

– Nyanlända har genom sitt deltagande i gruppträffarna inspirerats till nya hälsobeteende. Utifrån utvärderingar har insatserna lett till att en del nyanlända, i samband med hälsokommunikatör gruppträffar, har ändrat sina levnadsvanor exempelvis motions-, sömn- och matvanor, berättar Haibe Hussein, samordnare på transkulturellt centrum.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Haibe Hussein
Samordnare
Hälsokommunikatörer i Region Stockholm
Transkulturellt centrum
08-12 34 86 74haibe.s.hussein@regionstockholm.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård
Exempel från
Region
Tidsperiod
2012 - pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel