Publicerad 8 april 2019

Bildstöd underlättar samtal i vården med flyktingar/nyanlända

Genom projektet "KomHIT Flykting" har framgångsrikt kommunikationsstöd med bild och enkel text tagits fram. Materialet har fått stor spridning och underlättar samtal i vården med flyktingar/nyanlända.

Projektet i korthet

Västra Götalandsregionen (VGR) har under 2016-2018 tagit fram framgångsrikt kommunikationsstöd med bilder och enkel text. Det är framtaget för att man inom vården ska kunna kommunicera med personer på flykt, som inte kan läsa, tala eller skriva andra språk än sitt modersmål. Bildstödsprojektet heter ”KomHIT Flykting” och drivs vid kommunikations- och dataresurscenter (DART) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bakgrund

Läs- och skrivkunnigheten hos människor på flykt varierar, och det är inte alltid det finns möjlighet att använda tolk. Därför fanns det ett behov av kommunikationsstöd. Syftet med projektet är att ta fram stöd för att underlätta kommunikationen inom hälso- och sjukvård tillsammans med vårdgivaren och patienten.

Genomförande

Allt material i projektet tas fram av logopeder och språkvetare tillsammans med medicinskt kunnig personal inom olika vård- och tandvårdsverksamheter där man har behov av stöd. Allt material översätts till elva språk som valts ut med hjälp av statistik från Migrationsverket och Tolkförmedling Väst.

Efterfrågan på kommunikationsstöd är stort och arbetet med olika sjuk- och tandvårdsverksamheter har därför utvecklats under projektets gång. Det finns bland annat informations- och kommunikationsmaterial för förlossningsvård, neonatalvård, barnkardiologi, barnmedicin, akutsjukvård, flyktingmedicinsk mottagning, barn- och ungdomspsykiatri.

På webbplatsen finns även erbjudande om hälsoundersökning med bilder, stöd för omvårdnadssamtal, stöd för samtal om könsstympning mm. Arbetet finansieras med statsbidrag.

Det här har arbetet lett fram till

Projektet har fått stor spridning. Allt material som tas fram i projektet såsom samtalskartor och information om olika vårdrelaterade aktiviteter kan nyttjas av alla som har behov, regionalt och nationellt. Materialet är kostnadsfritt och kan laddas ner från projektets webbplats.

Projektet utvärderas genom intervjuer med kontaktpersoner i olika verksamheter, personalenkäter, intervjuer, enkäter och smärtskattning med barn samt genom intervjuer med vuxna patienter inom slutenvården. Delar av utvärderingen är klar, andra delar pågår och fortsätter 2018-2019.

Resultaten av samtliga utvärderingar kommer att presenteras på ett begripligt sätt på projektets webbplats, muntligt i alla sammanhang där projektet presenteras och i flera fall i vetenskaplig artikel.

Resultaten visar att bildstöden varit av värde för både personal och patienter. Reflektionerna har varit positiva och handlar om att materialet underlättar personalens arbete tydliggör för patienten och ökar hens delaktighet.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Ulrika Ferm
Enhetschef, docent, projektledare KomHit Flykting
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-342 08 040707-85 02 10ulrika.ferm@vgregion.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård
Exempel från
Region
Tidsperiod
2016 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel