Publicerad 21 april 2023
Nyhet

EU:s detaljstyrning hindrar smidiga lokala beslut 

EU behöver stärka europeisk industri och minska fossila utsläpp. Det behövs mer av nationella, regionala och lokala lösningar istället för att i detalj reglera tillstånd och tidsgränser.

Foto

Anders Henriksson

EU-kommissionen föreslår en ny förordning om netto-nollindustrin, Net Zero Industry Act. Syftet är att stärka viss industriproduktion i EU, i enlighet med Kommissionens Green Deal Industrial Plan. Förslaget omfattar flera detaljreglerande förslag, bland annat att införa tidsgränser för tillståndsprocesser och att tidsgränserna för att hinna konsultera allmänheten ska begränsas till 45 respektive 90 dagar.

– Förslagen om detaljregleringar sätter käppar i hjulet för en smidig process på det lokala planet. Förordningen behöver utgå från olika förutsättningar såväl mellan som inom nationer och regioner, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR ser vikten av att stärka europeisk industri inom strategiska teknologier och att det behövs förenklade tillståndsprocesser och ökad samordning mellan olika intressen.

– En framgångsrik grön omställning bygger på allmänhetens acceptans. För detta behövs beslutsprocesser med tillräckligt utrymme för synpunkter och anpassning av lösningar, säger Anders Henriksson.

Inte bara en myndighet för tillstånd

SKR avstyrker även att en statlig myndighet ska fungera som den enda kontaktpunkten i processen för ett övergripande beslut. Detta kan leda till ökad administration som förlänger tillståndsprocesserna. Det bör istället fortsatt vara medlemsstaternas kompetens att fördela uppgifter mellan olika myndigheter såsom tillståndsprövning och planering. Exempelvis hanteras frågor som rör bygglovsprövningen bäst på kommunal nivå där kunskapen finns och inte genom en statlig myndighet som agerar mellanhand.

Undvik krav på procentsatser

SKR är också mycket kritisk mot de föreslagna kraven på upphandlade myndigheter och enheter för tilldelning för netto-noll teknologier.

Att tillämpa bestämda procentsatser i viktning och på priser är alltför detaljerat jämfört med de överväganden som upphandlande myndigheter och enheter redan behöver göra. En sådan reglering riskerar att bli en grund för överprövningar som förlänger och fördyrar upphandlingsprocesserna.

Bakgrund

Klimat- och näringslivsdepartementet har till 5 maj remitterat EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin, Net Zero Industry Act. Förslaget syftar till att etablera att ramverk för att stärka viss industriproduktion i EU, i enlighet med Kommissionens meddelande om Green Deal Industrial Plan.

De åtta utpekade strategiska teknologierna omfattar tillverkning för vindenergi, solenergi, batterier, elektrolysörer, värmepumpar, biogas, koldioxidlagring (CCS) och elnät. Till 2030 ska EU:s produktionskapacitet motsvara minst 40 procent av EU:s årliga behov.

Projekten ska ges prioritet i tillståndsprocesserna och prövningstiden begränsas till 9, 12 respektive 18 månader. Staterna ska utse en nationell myndighet med ansvar att underlätta och koordinera tillståndsprocesser (One Stop Shop).

I offentlig upphandling ställs det krav på att vikta in teknologiernas hållbarhet och ursprung. Förslaget omfattar även försöksverksamheter och kompetenssatsningar.

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell

Utredare, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.