Publicerad 31 oktober 2022
Nyhet

EU-förslag om natur är kontraproduktivt

SKR anser att EU-kommissionens förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU inte är anpassat för svenska förhållanden och därför inte går att genomföra.

Peter Danielsson

Peter Danielsson

Sverige är ett land med mycket natur och EU:s förslag om restaurering av ekosystem får därmed stora konsekvenser. Förslaget innebär krav på ännu mer grönområden, där det redan finns mycket natur.

Kommissionens förslag syftar till att stoppa minskningen av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystem i Europa. För att åtgärda problemen föreslår man bindande bestämmelser på EU-nivå, eftersom man inte anser att de mål som finns idag är tillräckliga. Bestämmelserna som föreslås syftar till att skydda, men också restaurera och återskapa livsmiljöer och ekosystem på land och i vatten, inklusive urbana ekosystem. För att genomföra detta ska varje medlemsstat ta fram en nationell restaureringsplan.

– Vi tycker inte att EU-kommissionens förslag fungerar. Det behövs mer effektiva och träffsäkra åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden. Lösningarna behöver utgå från lokala förutsättningar och behov och vara tillräckligt flexibla för att kunna tillämpas inom hela unionen. De detaljerade bestämmelser som kommissionen föreslår kommer inte att vara genomförbara i Sverige, säger Peter Danielsson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ett av de mest uppseendeväckande förslagen är det som rör urbana ekosystem. Det innebär bland annat att medlemsstaterna ska säkerställa att den sammanlagda arealen av urbana grönområden i städer, mindre städer och förorter ökar med minst 3 procent till 2040 och minst 5 procent till 2050. I Sverige kan det få stora konsekvenser, eftersom de flesta kommuner som kommer att träffas av kravet redan omfattar stora grönområden. En procentuell ökning av grönområden med 5 procent från nuvarande nivå är omotiverad och kommer inte att vara praktiskt genomförbar i många kommuner.

– Vi är mycket bekymrade över kommissionens försök till detaljstyrning och anser att förslaget kommer att få stor påverkan på kommunernas rådighet över mark- och vattenanvändningen. Detaljerad EU-lagstiftning som inte är anpassad utifrån medlemsstaternas vitt skilda förutsättningar är kontraproduktiv och kommer inte att lösa miljöproblemen, säger Peter Danielsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Love Edenborg
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.