Publicerad 9 september 2021

Underlag för konstruktion av PBL-taxa

Målet med SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa är att bidra till kommunala taxor som är långsiktigt ekonomiskt hållbara och lätta att arbeta med för både beslutsfattare, förvaltning och sökande.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa, version juli 2020

Underlag för konstruktion av PBL-taxa (PDF) Pdf, 305 kB.

Läs det här dokumentet först och använd det när du arbetar fram taxan.

Texten innehåller bland annat

  • Juridiska grunder för taxan,
  • Beskrivningar av underlagets uppbyggnad och systematik,
  • Beskrivningar av hur du går tillväga för att upprätta en taxa med hjälp av materialet.

Dokumentet utgör ett stöd för kommunens arbete med att ta fram taxan, det ska inte vara en del av taxan.

Underlag för taxebestämmelser

Taxebestämmelser (Word) Word, 21 kB.

I dokumentet finns förslag till taxebestämmelser, med kommentarer.

Taxebestämmelserna är en viktig del av kommunens taxa, och behöver beslutas och användas tillsammans med taxetabeller och övrigt material som ingår i kommunens taxa.

Underlag för taxetabeller

Mallarna är i Excel-format.

Mall A, taxetabeller för bland annat lov och anmälan, version juli 2020 Excel, 429 kB.

Mall B, taxetabeller för bland annat planavgift med mera, version juli 2020 Excel, 62 kB.

Instruktioner i "Underlag för konstruktion av PBL-taxan"

Med hjälp av tabellerna bygger ni upp kommunens egna taxa. I Underlag för konstruktion av PBL-taxan, beskrivs hur tabellerna ska användas.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa (PDF) Pdf, 305 kB.

Ny utgåva av underlaget i juli 2020

Den nya utgåvan innebär inga förändringar i uppbyggnaden av underlaget, utan de ändringar som gjorts är en del i det kontinuerliga arbetet med att förtydliga och justera underlaget.

Ändringar juli 2020

  • Förtydliganden om indexuppräkning av avgifterna i taxan, samt taxebestämmelser avseende indexuppräkning.
  • Uppdateringar avseende mervärdesskatt gällande utstakning och nybyggnadskarta.

Indexjustering av avgifter i taxan

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling kan en årlig indexuppräkning göras.

Förslaget kan användas i exempelvis taxor enligt miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Observera att indexuppräkning enbart kan göras utan nytt beslut i kommunfullmäktige om beslutet om respektive taxa stödjer sådan indexuppräkning.

Indexjustering av avgifter i taxan

Kommuner som använder taxeunderlaget

En vanlig fråga till SKR är vilka kommuner som använder det nuvarande taxeunderlaget istället för det äldre underlaget från 2011. Vid den senaste genomgången, som avslutades i maj 2021, gjorde SKR bedömningen att 70 kommuner använt det nuvarande taxeunderlaget för sin gällande taxa avseende bygglov, anmälan med mera. Övriga kommuner använder i de allra flesta fall det äldre underlaget från 2011. I en del fall går det heller inte med säkerhet att utläsa från kommunens hemsida vilket underlag som använts.

Kommuner som använder senaste versionen av SKR:s taxeunderlag

Jämför tidsuppskattningar

Uppgifter från ett antal kommuner, som använder sig av underlaget har använts för en jämförelse gällande tidsåtgången för några ärendetyper i taxan.

Jämför tidsuppskattningar från andra kommuner

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset