Publicerad 8 december 2022

Det breda ansvaret för besöksnäringens förutsättningar

Kommuner och regioner är främjare, myndighet, servicegivare och även aktör i besöksnäringen. Den kommunala och regionala nivån behöver handlingsutrymme, kapacitet och kunskap för en långsiktig utveckling av näringen.

En rad olika kommunala och regionala verksamheter påverkar och har möjlighet att skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling av besöksnäringen.

Näringsliv, företagsklimat

Besöksnäringens företag har ofta många olika kontakter med framförallt kommunen. De möter kommunen som myndighet, främjare, kund, leverantör, utbildare, samarbetspartner med mera. Att kommuner och regioner har en förståelse för de ibland särskiljande dragen hos besöksnäringen är viktigt. Det handlar om hur det företagsfrämjande systemet kan hantera företagsidéer och företagen, behov av samverkan mellan företag för gemensam destinationsutveckling till en förståelse för hur tillämpning av regelverk påverkar.

Näringsliv och företagsklimat inom besöksnäring

Hälsa och miljö

Att besöksnäringen utvecklas hållbart är viktigt inte bara för naturen och de invånare som bor på platsen utan i allra högsta grad också för de företag som är verksamma inom näringen.

Sveriges potential att utveckla besöksnäringen baseras i mångt och mycket på att landets kvaliteteter inom hållbarhet, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Många företag i näringen driver verksamheter som innefattar eller är beroende av natur- och kulturupplevelser.

Hållbarhetsfrågor hanteras av regioner och kommunerna på många olika sätt. Dels kan offentliga aktörer vara pådrivande i en hållbar utveckling genom exempelvis kompetenshöjande insatser, ge vägledning som rör klimatfrågor eller i hanteringen av strandskyddsfrågor.

Kommunerna är också myndighet och har uppdrag att utöva tillsyn och tillståndsverksamhet inom en rad områden i syfte att skydda miljö och människors hälsa. För företag inom besöksnäringen kan det handla om serviceringstillstånd, brandtillsyn, miljötillsyn. En viktig del i myndighetsuppdraget är också att hjälpa företagen och vägleda dem rätt.

SKR:s arbete inom hållbarhet, hälsa och miljö

Samhällsplanering

Kommuner och regioner ansvarar för att bygga städer och miljöer som gör det möjligt för människor och företag att växa och trivas. En utmaning i samhällsplaneringen är många olika intressen ska vägas samman. Samtidigt som besöksnäringen fortsätter att växa och bidrar till utveckling i Sverige ser vi att flera av besöksnäringens företag kämpar med låg lönsamhet och att negativa effekter för invånare och miljö blir allt tydligare i takt med alltfler besökare. För att ta tillvara den positiva verkan och minimera de negativa effekterna behöver besöksnäringens utveckling inkluderas i de planeringsinstrument som finns.

En av de viktigaste frågorna för besöksnäringens hållbara utveckling påverkas av hur väl besöksperspektiven tas tillvara i planeringsinstrument såsom detalj- och översiktsplan, i bygglovshantering samt andra planerings- strategi- och visionsarbeten.

I 67 procent av kommunerna finns turism- och besöksnäring inkluderad i kommunens översiktsplan. Flera kommuner har under senare år arbetat aktivt för att besökar- och besöksnäringsperspektiven finns med i den strategiska planeringen av kommunens utveckling.

SKR:s arbete inom samhällsplanering

Regional utveckling och sammanhållningspolitik

 Sverige har nu fått en tydligare regional nivå. Alla landsting har sedan den 1 januari 2019 bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar.

Regionerna har stor betydelse för utvecklingen av besöksnäringen eftersom de ansvarar för områden som påverkar näringen. Till exempel regional tillväxt, näringspolitik, kollektivtrafik, kultur, kompetensförsörjningsfrågor och miljöfrågor.

Samtliga regioner arbetar med besöksnäringens utveckling, men hur arbetet är organiserat skiljer sig åt. Regioner har sedan 2006 samverkat genom Regionala Nätverket för Turism och Besöksnäring som består av förtroendevalda och ledande tjänstepersoner från Sveriges regionala turismorganisationer.

Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas. Det ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser och är således centralt för besöksnäringens utveckling.

SKR:s arbete inom regional utveckling

Trafik och infrastruktur

För besöksnäringen är fungerande transporter och kollektivtrafik avgörande för att kunna starta, driva och utveckla verksamheter.

Offentliga aktörer i stat, region eller kommuner som svarar för infrastruktur, transportplanering och kollektivtrafik har stor påverkan på påverkar besökarnas resmönster och hur besökaren upplever destinationen, hur den fungerar och om den är tillgänglig.

SKR:s arbete med trafik och infrastruktur

Digitalisering

Tillgången till bredband och mobilnät är viktig för besökare men också för de företag och andra som verkar i näringen. Att stödja företagens möjligheter till digital utveckling har stor betydelse för utveckling av näringen.

Besökarnas möjligheter att snabbt kunna söka information på nätet eller i sociala medier på resan eller under vistelsen är en viktig kvalitet som möjliggörs av den digitala infrastrukturen på platsen. För de företag och andra som verkar inom besöksnäringen behövs tillgång till digital infrastruktur för att marknadsföra sin verksamhet och på andra sätt kommunicera med besökare och samarbetspartners.

Genom digitaliseringen av olika myndighetskontakter kan företagens administrativa kostnader minska. En utvecklad digitalisering bidrar till tydligare, enklare och effektivare myndighetskontakter. Det är inte minst viktigt för företagen inom besöksnäringen som ofta har många myndighetskontakter.

SKR:s arbete för bredband och digital infrastruktur i hela Sverige

Konkurrens och statsstödsregler

Ett bra företagsklimat med en väl fungerande konkurrens stärker både kommunerna, regionerna och näringslivet och skapar utveckling och nya arbetstillfällen.

Företagare uppger tyvärr ibland att de upplever oschyst konkurrens från kommuner, regioner eller statliga aktörer. Samtidigt kan det finnas ett berättigat intresse för att säkerställa att dess invånare får den service de behöver om det lokala näringslivet inte klarar att leverera detta.

Inom besöksnäringen finns ibland också en efterfrågan från näringen själva att kommuner driver verksamheter som har betydelse för omgivande företag. Det finns också lagar som ger kommunerna utökad kompetens i förhållande till kommunallagen inom besöksnäringens område. Exempelvis får kommunen vidta åtgärder för att uppföra och driva turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja turistvärdet i kommunen, vilket förstås främjar andra företag på den destinationen.

För att inte riskera att konkurrera med det privata näringslivet behöver offentliga verksamheter öka sin medvetenhet om hur snedvridning av konkurrensen kan undvikas. Genom dialog med näringslivet och att återkommande genomlysa verksamheten, till exempel via konkurrensprövningsprogram, kan oönskade konkurrenssituationer undvikas.

Statsstöd är när stat, kommun eller region stöttar en viss verksamhet med offentliga medel. EU:s statsstödsregler har under senare år framförallt varit en viktig fråga i stöden till regionala flygplatser, men är också en fråga för exempelvis olika typer av destinationsbolag med offentlig finansiering och när kommun eller region går in och delfinansierar aktiviteter.

Läs mer om statsstödsregler, Näringsdepartementet

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.