Publicerad 22 april 2024

Turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring skapar många arbetstillfällen. Kommuner och regioner har en viktig roll i utvecklingen av svensk besöksnäring.

Besöksnäringen i har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar i Sverige som skapat flest arbetstillfällen. Drygt 100 000 personer arbetar i näringen. Turism och besöksnäring är platsbunden och ofta småskalig. Det offentliga äger och driver även verksamheter, till exempel kulturinstitutioner, som är en del i näringen. Kommuner och regioner behöver därför ta en annan roll för att bidra till en hållbar utveckling av svensk besöksnäring, jämfört med annan näringslivsutveckling.

Kommuners och regioners verksamheter har stor inverkan på besöksnäringen

Besöksnäringens utveckling är beroende av många funktioner i kommun och region. Som huvudman för kollektivtrafik, sophantering, rastplatser och annan infrastruktur står kommuner och regioner för investeringar som ofta är avgörande för en fungerande besöksnäring.

Kommuner och regioner är vanligtvis också en del i besöksmålet. De driver och äger anläggningar, muséer, förvaltar natur- och kulturmiljöer, anordnar evenemang etcetera som ofta utgör viktiga reseanledningar för besökarna. Besöksnäringen är också den näring som i allra störst utsträckning möter kommunen som myndighet, i tillstånd- och tillsynsfrågor.

Kommuner och regioner arbetar också med företagsfrämjande insatser för besöksnäringens utveckling. Arbetet sker i förvaltningsform eller genom olika former av destinationsorganisationer.

Rapport om kommunernas arbete med besöksnäringen

2023 genomförde SKR en enkätundersökning av kommunernas arbete med turism och besöksnäring. Den har sammanställts i rapporten ”Kommunernas arbete med besöksnäring och turism – nuläge och prioriteringar”.

Kommunernas arbete med besöksnäring och turism – nuläge och prioriteringar

Idag saknas statistik om besöksnäringen

En viktig förutsättning för att kommuner och regioner ska kunna bidra till att utveckla besöksnäringen är att få kunskap om volymer och vilken ekonomiska påverkan turism och besöksnäring har, både lokalt och regionalt. Det är idag svårt att värdera de intäkter och kostnader som besöksnäringen medför för kommuner och regioner. Utmaningen för turistisk statistik är att den behöver mätas från konsumtionssidan. Idag saknas turismstatistik med god kvalitet. SKR ser att detta är ett ansvar som staten behöver ta.

Besöksnäringens och turismens samhällseffekter

Besöksnäringen och turismen bidrar positivt till svensk ekonomi, arbetsmarknad och till ökad lokal och regional attraktivitet. De hjälper till att stärka både den kommersiella servicen (till exempel. affärer, hotell, restauranger) och samhällsservicen i stort. Näringen bidrar även till inflyttning med positiv påverkan på bostadsbyggande och andra näringar.

Det finns också utmaningar. En alltför stor besöksnäring kan i enskilda kommuner och regioner skapa problem genom tillfällig ”överturism”. Det kan innebära stora kostnader för kommuner och regioner, men också påfrestningar förlokala natur- och kulturmiljöer. Stora besöksströmmar under perioder av året riskerar även att skapa missnöje bland medborgarna.

Inom besöksnäring och turism har det därför blivit allt vanligare att istället för att betona själva destinationen, fokusera på att skapa attraktiva platser för både invånarna och besökare. På så sätt attraheras fler besökare, företagsetableringar och nya invånare.

Konferens ”Besöksnäring på agendan” – nationell dialog för utveckling

Konferensen Besöksnäring på agendan arrangeras varje år. Den är offentlig sektors viktigaste mötesplats för att diskutera samhällets roll i utvecklingen av besöksnäringen.

Konferensen arrangeras av SKR i samarbete med Tillväxtverket, Regionala nätverket för turism och besöksnäring samt SNDMO.

2024 års konferens hålls den 3 december i Stockholm.


Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.