Publicerad 24 mars 2021

Besöksnäring

Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt med att utveckla besöksnäringen i en positiv och hållbar riktning utifrån Agenda 2030. Det arbetet vill SKR stödja.

Kommuners och regioners olika verksamheter har stor inverkan på besöksnäringen

Det breda ansvaret för besöksnäringens förutsättningar

Besöksnäringens utveckling är beroende av många funktioner i kommun och region. Som huvudman för kollektivtrafik, sophantering, rastplatser och annan infrastruktur är man ofta avgörande för en fungerande besöksnäring. Kommuner och regioner är vanligtvis också en del i besöksmålet eftersom man driver och äger anläggningar, muséer, förvaltar natur- och kulturmiljöer, anordnar evenemang etcetera som ofta utgör viktiga reseanledningar för besökarna. Besöksnäringen är också den näring som i allra störst utsträckning möter kommunen som myndighet, i tillstånd- och tillsynsfrågor. Kommuner och regioner kan också arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som kompetensutveckling, nätverksarbete och att driva samverkansprocesser.

Ny nationell politik för turism och besöksnäring

Regeringen har aviserat att en ny nationell politik för turism och besöksnäring kommer att presenteras under hösten 2019. Utgångspunkten för den strategi som tas fram är utredningen ”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” och de remissvar som lämnats kring förslagen.

SKR.s yttrande, Ett land att besöka (PDF) Pdf, 287 kB.

I december 2017 lämnade särskild utredare Britt Bohlin över utredningen, där SKR deltog som expert. I slutbetänkandet "Ett land att besöka" ställer sig SKR positiva till en nationell strategi, där hållbarhet är fokus, och menar att dessa kan utgöra en god grund för statens insatser och genomsyra uppdragen till myndigheter. Andra viktiga frågor är behovet av att nationell statistik kring besöksnäring regionalt och lokalt utvecklas, att statens sektorssamordning stärks samt att en ny nationell politik bör stödja de mål, strategier och arbete som kommuner och regioner bedriver. SKR har i yttrandet till regeringen t ex lyft fram behovet av en nationell funktion som i partnerskap ger stöd till lokalt och regionalt utvecklingsarbete inom besöksnäring.

Mötesplatser inom besöksnäring

SKR företräder kommuner och regioner i frågor som påverkar deras verksamheter. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare, nationellt och internationellt.

  • SKR tar framförallt en viktig och aktiv roll och för fram kommunala perspektiv i de nationella processer och samtalsforum som såväl regering samt näringslivet initierat med anledning av kommande nationella strategier.
  • SKR företräder kommuner och regioner bland annat i Näringsdepartementets Dialogforum för besöksnäringen samt i Myndighetsgruppen för besöksnäring som samlar 15 olika myndigheter och Tillväxtverket är sammankallande.
  • SKR:s uppgift är också att samla kommuner och regioner och stödja dem i besöksnäringsfrågor. Det gör vi genom nätverksmöten, konferenser och genom att ge service och rådgivning i relevanta besöksnäringsfrågor. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Mötesplatser för besöksnäringsfrågor

Kommunerna och besöksnäringen

Rapporten Kommunerna och besöksnäringen

2018 genomförde SKR en enkätundersökning av kommunernas arbete med turism och besöksnäring som sammanställts i rapporten Kommunerna och besöksnäringen. Rapporten är en sammanställning över det kommunala turism- och besöksnäringsarbetet.

I undersökningen ställs frågor om hur kommunerna valt att organisera och samverka kring det lokala turism- och besöksnäringsarbetet och hur man är rustad för att främja, möta och påverka en växande näring.

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset