Publicerad 10 september 2021

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

Den 30 mars - 1 april 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg.

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. SKR är konferensens svenska partner och lokal arrangör tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Kronoberg och Region Jönköpings län.

Lämna förslag till ePoster

Från och med den 17 augusti till och med den 10 november 2021 går det bra att lämna förslag till en poster som ska synas digitalt, både före, under och efter konferensen. Förslagen ska bedömas av en internationell jury och ska därför skrivas på engelska och lämnas direkt på den internationella webbsidan.

Lämna förslag till ePoster (internationell webbsida)

Förslaget - ett abstract - ska skrivas in i en bestämd mall. Vi har tagit fram mallen på svenska och engelska samt tips om hur förslaget bör utformas.

Tips för abstract

Förslag till föreläsning

Det har även varit möjligt att lämna förslag till föreläsning, detta skulle göras senast den 25 augusti. Förslagen granskas under september av både internationella grupper och av den svenska programgruppen. Ambitionen är att ha en första version av programmet klart i oktober.

Konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare har funnits sedan 1996 och de årliga konferenserna förläggs till olika städer, framför allt i Europa men även i Australien och Asien. Konferenserna i Europa brukar samla över 3000 deltagare från ett 70-tal länder. Senast Sverige stod som lokal arrangör var 2016 och även då arrangerades konferensen i Göteborg.

Göran Henriks är utvecklingsdirektör i Jönköpings län och ordförande för programgruppen för konferensen i Göteborg 2022. I filmen hälsar han välkommen till konferensen och berättar kort om den. Längd 1 minut.

Tema 2022: Together we create tomorrow today

Innehållet i konferensen 2022 tar fasta på dagens och morgondagens hälsoutmaningar. En viktig faktor är också utgångspunkten att alla i en organisation behövs för att åstadkomma förbättringar, liksom att även patienter bidrar till att förändra vården. Här delas kunskap, innovationer och erfarenheter av experter, forskare och vårdpersonal, för att inspirera till en utveckling för en ännu bättre och säkrare vård och omsorg och en högre kvalitet i verksamheten.

Svenskt tema är "Together we create tomorrow today", med ambitionen att visa den höga kvalitet och de framsteg som svensk hälso- och sjukvård och omsorg står för. Inte minst gäller det de högaktuella ämnena co-production, det vill säga samskapande vård och patientinflytande, och kunskapsstyrning, både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Från svensk sida handlar det också om att attrahera deltagare från både kommuner, regioner, organisationer och myndigheter, för att kunna dra nytta av innehållet i konferensen för utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

Nyhet om konferensen på kunskapsstyrningvard.se 

Det är i dagsläget oklart om konferensen i Göteborg nästa år kommer att äga rum fysiskt eller digitalt, eller om det blir en kombination av båda. Besked om detta kommer i september 2021.

Återkommande temaspår

De temaspår som redan nu är fastlagda för konferensen (och som finns med varje år) är

  • Quality Cost Value - kvalitet, kostnader och värde
  • Safety - tillit och säkerhet
  • Person and Family-Centred Care - person- och familjecentrerad vård
  • Population and Public Health - hälsa i befolkningen
  • Building Capability and Leadership - utveckla förmåga att leda utveckling
  • Improvement Methods - förbättringsmetoder

Nära vård nytt temaspår

På förslag från svenska programgruppen, har den internationella programgruppen nu också lagt till ett sjunde temaspår - Integrated Care, Nära vård.

Mer om konferensens temaspår

Lisbeth Löpare Johansson är samordnare för Nära vård på SKR. I den här filmen uttrycker hon sin glädje över att Integrated Care - Nära vård - blir ett eget temaspår på konferensen. Hon hoppas på många bidrag från Sverige som beskriver den omställning av vården som pågår här, och på många svenska deltagare som hämtar inspiration och kunskap från andra länder. Längd 30 sekunder.

Organisation

Det finns en svensk och en internationell organisation för konferensen i Göteborg 2022. Den svenska organisationen består av styrgrupp, programgrupp och referensgrupp, med representanter för SKR, regioner, kommuner, myndigheter, fackliga organisationer, forskningsinstitut och inte minst personer med patienterfarenhet.

Organisation för internationella konferensen 2022

Fakta

Bakom konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare står den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och BMJ, en världsomspännande kunskapsorganisation inom hälso- och sjukvård och som bland annat ger ut ett 70-tal medicinska och vetenskapliga publikationer, däribland British Medical Journal.

Gemensamt för de båda organisationerna är ambitionen att bidra till förbättring och utveckling av hälso- och sjukvård, bland annat genom konferenserna där experter och vårdpersonal möts för att dela kunskap.

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset