Publicerad 22 november 2021

Vårdrelaterade infektioner slutenvård

En vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg.

Vanliga VRI är urinvägsinfektioner och postoperativa sårinfektioner. För dessa skadeområden finns kunskap om förebyggande åtgärder och evidensbaserade åtgärdsprogram.

Förebyggande åtgärder

SKR arbetar tillsammans med regionerna för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner genom förebyggande åtgärder. Det gäller bland annat att minimera smittvägar via personalens händer och utskrivning av antibiotika. SKR har här i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt STRAMA tagit fram utbildningsmaterial.

Handhygien

Antibiotika informationsmaterial

Vårdhygienisk standard i ordinärt och särskilt boende

Svensk Förening för Vårdhygien har tagit fram verktyget Vårdhygienisk egenkontroll - verktyg för strukturerat ledningsarbete i ordinärt och särskilt boende. Det innehåller en vägledning samt en checklista och vänder sig till chefer. Syftet är att stödja verksamheterna att arbeta med egenkontroll enligt SOSFS 2011:9 och enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien, SOSFS 2015:10.

Vårdhygiensk egenkontroll, ledningsarbete i ordinärt och särskilt boende, SVFH

Stödmaterial

SKR har tagit fram stödmaterial till regionerna för att analysera arbetet med resultaten från rapporten.

Kunskapssammanställning av markörbaserad journalgranskning (PPT) Powerpoint, 613 kB.

Kunskapssammanställning av markörbaserad journalgranskning (PDF) Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR