Publicerad 19 november 2021

Nationellt ramverk för patientsäkerhet

SKR har tillsammans med representanter från regioner och kommuner tagit fram ett nationellt ramverk för strategiskt patientsäkerhetsarbete.

Ramverket beskriver åtgärder på olika organisatoriska nivåer som bidrar till en säker vård för alla patienter. För att patientsäkerhetsarbetet ska bli framgångsrikt krävs insatser på alla nivåer; mikronivå, mesonivå och makronivå i hälso- och sjukvården.

Mikronivån är vårdteamet, patienten och dess stödsystem samt verksamhetschefer. Mesonivån är regioners operativa ledning samt stödstrukturer.

Makronivån är den högsta strategiska ledningen och regiongemensamma nätverk på nationell nivån.

Tre perspektiv för en säker vård

Ramverket innehåller tre viktiga perspektiv för att skapa förutsättningar för en säker hälso- och sjukvården:

  • Patientfokuserad
  • Kunskapsbaserad
  • Organiserad

Åtgärder

Skriften Nationellt ramverk innehåller förslag på åtgärder inom respektive perspektiv och nivå. För ett antal av de föreslagna åtgärderna finns metoder och verktyg som är framtagna specifikt för att förebygga vårdskador.

Publikationer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR