Publicerad 11 augusti 2021

Kränkningar i vården

Trots att vårdpersonal vill göra gott händer det ibland att patienter upplever möten i vården som misslyckade.

Den medicinska behandlingen kan vara helt korrekt men patienten känner sig ändå kränkt, överkörd, eller tillintetgjord. Att söka vård och att vara beroende av andra för att få hjälp är en utsatt position. Det är därför extra viktigt att öka medvetenheten och kunskapen kring kränkningar i vården

Enheten för Genus och Medicin vid Lidköpings Universitet bedriver sedan 20 år tillbaks ett forskningsfält om kränkningar i vården, med inriktning på när patienter upplever sig kränkta i vårdsituationer.

Vad är kränkningar i vården

Kränkningar i vården kan egentligen bara definieras av patienten. Det är som smärta och lidande, en subjektiv upplevelse. I forskningssammanhang är det därför patientens individuella upplevelse av att bli kränkt det centrala. Ibland kan även personalens bedömning, av att en patient känt sig kränkt i en viss situation, vara relevant.

Kränkningar skiljer sig från medicinska misstag, vilka definieras av sjukvården, och ofta kan beskrivas på ett konkret plan av båda parter. De två kan dock även förekomma tillsammans.

Definitioner av kränkningar i vården baserade på The Norvold abuse questionnaire:

Mild form

Har du någon gång i sjukvården känt dig kränkt eller grovt förnedrad, känt att någon utövat utpressning mot dig eller inte visat respekt för dina åsikter - på ett sådant sätt att du efteråt plågats eller störts av upplevelsen?

Mellanform

Har du varit med om att en "normal" händelse i sjukvården plötsligt blivit en oerhört hemsk och kränkande upplevelse, utan att du riktigt kunde förstå hur det gick till?

Svår form

Har du varit med om att någon i sjukvården medvetet - som du uppfattat det - gjort dig illa kroppsligt eller fysiskt, grovt skändat dig eller utnyttjat din kropp och ditt underläge för eget syfte?

Föra samtal med en patient om en upplevd kränkning - en vägledning

Alla som arbetar i vården bör kunna hantera en situation när en patient kommer och klagar över att ha blivit kränkt. Vårdgivaren kan i denna situation skapa förutsättningar för patienten så att kränkningen kan läka. Om samtalet hanteras fel kan känslan hos patienten bli värre.

I vägledningen finns några enkla råd, baserade på lång klinisk erfarenhet, om hur samtalet kan läggas upp för att möjliggöra att patientens värdighet kan återupprättas och undvika att samtalet utvecklas negativt.

Vägledning - Samtal med en patient som berättar om att ha blivit kränkt i vården (PDF) Pdf, 158 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR