Publicerad 19 november 2021

Riskområden inom patientsäkerhet

SKR arbetar tillsammans med regionerna och kommuner för att förebygga vårdskador framförallt inom fem riskområden. I Vårdhandboken finns evidensbaserade åtgärder beskrivna för samtliga riskområden.

SKR har utvecklat stöd och metoder inom; Säker läkemedelsanvändning, Patientens övergångar, Kränkningar i vården, Fall och fallskador och Diagnostiska fel.

  • Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadas i vården.
  • Patientens övergångar - Framgångsfaktorer för att identifiera och implementera arbetssätt som ökar patientsäkerheten
  • Den medicinska behandlingen kan vara helt korrekt men patienten känner sig ändå kränkt, överkörd, eller tillintetgjord
  • Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga.
  • 10 till 20 procent av alla allvarliga skador i vården har sitt ursprung i en felaktig, försenad eller inte ställd diagnos.

Vårdhandboken

Vårdhandboken ger detaljerade beskrivningar av kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

SKR har tillsammans med Vårdhandboken arbetat med att ersätta tidigare evidensbaserade åtgärdspaketen med aktuella texter i Vårdhandboken. Riskområdena är trycksår, fall och fallskador, undernäring, munhälsa, läkemedel, infektioner vid centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Vårdhandboken reviderar sina texter regelbundet med stöd av specialister.

Vårdhandboken, texter kring riskområden

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR