Publicerad 10 juni 2021

Lagrådsremiss om förenklade upphandlingsregler

Förenklade regler om nationell upphandling föreslås införas 1 februari 2022. Inga reglerade förfaranden och höjning av beloppsgränsen för direktupphandling är några av förslagen.

Den 3 juni överlämnade Finansdepartementet remissen Ett förenklat upphandlingsregelverk till lagrådet. Den bygger på delar av Förenklingsutredningens (SOU 2018:44) förslag, för utredningens övriga förslag se nedan. I lagrådsremissen föreslås nya med syfte att vara förenklade, regler för upphandlingar under tröskelvärdena samt för sociala tjänster och andra särskilda tjänster införas i LOU och LUF.

För nationella upphandlingar under tröskelvärdena föreslås inga särskilda förfaranden i lagarna utan upphandlande myndigheter och enheter ska vara fria att utforma sina upphandlingsförfaranden. Följande bestämmelser föreslås tas bort: förbud mot uteslutning på grund av företagsform, bestämmelser om anbudssökande och anbudsgivare som har deltagit i förberedelserna av en upphandling, om upphandlande myndigheters och enheters rätt att använda begränsad kontroll av leverantörer, om öppnande och prövning av anbudsansökningar och anbud samt regler om användande av tilldelningskriterier vid tilldelning av kontrakt. Hänvisningen till CPV-koder utgår också. Bestämmelser om att lämna anbud i grupp, om att åberopa andra företags kapacitet, om tidsfrister, om dialog, om uteslutning, om onormalt låga anbudspriser, om information och beslut samt om kommunikation.

Ett nytt kapitel som ska reglera direktupphandlingar föreslås införas i LOU och LUF. Definitionen av begreppet direktupphandling ändras och även beräkningen av kontraktsvärdet av en direktupphandling som föreslås ska göras på samma sätt som vid annan upphandling enligt lagarna. Beloppsgränserna för direktupphandling föreslås höjas något till 700 000 kr i LOU och 1 200 00 kr i LUF. Direktupphandling för sociala tjänster och andra särskilda tjänster föreslås däremot höjas betydligt i både LOU och LUF, till tröskelvärdet för sådana tjänster vilket för närvarande uppgår till cirka 7,7 mkr.

Reglerna föreslås införas den 1 februari 2022.

Lagrådsremissen, Ett förenklat upphandlingsregelverk, regeringen

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR