Publicerad 14 april 2023

Hållbar upphandling

Med politiska initiativ i kommuner och regioner, verktyg och samarbeten som enar köpkraften är möjligheterna stora att få mer hållbara produkter och driva miljöanpassningen hos leverantörer. Det finns flera verktyg och samarbeten som ger stöd för arbetet.

Utbildning i Hållbar upphandling

SKR, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Adda har tillsammans tagit fram en webbutbildning i hållbar upphandling riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling genom att utbilda de som jobbar med upphandling kring hållbarhetsfrågor och krav de bör ställa för att få en hållbar leveranskedja.

Utbildning i Hållbar upphandling

Cirkulär ekonomi och upphandling

Det handlar om att minimera och helst avskaffa avfall och återvinning som företeelser och försöka efterlikna naturens eget kretslopp, det vill säga att förlänga livslängden, reparera, återbruka helhet och delar och slutligen materialåtervinna. För att realisera detta krävs nya affärsmodeller och strategier vid upphandling.

Cirkulär ekonomi och upphandling

Hållbarhetsmål vid upphandling

När kommuner och regioner gör inköp av varor och tjänster tar de hänsyn till hela livscykeln, produktion och transport. Utifrån kommuner och regioners beslutade prioriteringar ger upphandling utrymme att genomföra politiska mål för hållbarhet.

Kort film om att ställa miljökrav och formulera kraven

Övriga verktyg, stöd och samarbeten

Att samla den offentliga köpkraften genom att ställa likartade krav och arbeta gemensamt med uppföljning stärker möjligheterna att påverka marknaden att utvecklas mot hållbara mål.

Hållbarhetskollen, Kemkollen

Adda erbjuder ett samordnat uppföljningssystem, Hållbarhetskollen, där kraven för socialt ansvarstagande som ställts i upphandlingarna kontrolleras. Hållbarhetskollen ansvarar för att uppföljning av processer och rutiner görs hos avtalsleverantören.

Hållbarhetskollen - en uppföljningstjänst, Adda

Tillsammans med regionerna och andra parter driver Adda så kallade Kemkollen för att följa upp kemkaliekrav.

Det här är Kemkollen, Adda

Kriteriebibliotek, frågeservice och övriga stöd för miljö­krav

Upphandlingsmyndigheten erbjuder ett kriteriebibliotek för miljökrav i upphandlingar för ett femtiotal produktgrupper. De är indelade inom olika ambitionsnivåer: bas, avancerad och spjutspets.

Kriteriebiblioteket: Ställ hållbarhetskrav, Upphandlingsmyndigheten
Myndigheten bistår också med vägledning via en frågeservice. Det ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter.

Frågeportal om upphandling, Upphandlingsmyndigheten

På myndighetens webbplats finns andra verktyg för att stödja miljö­krav som livscykelkostnadskalkyler miljöspendanalys och koppling till miljömål.

Hållbar upphandling, Upphandlingsmyndigheten

Uppförandekod för leverantörer

Regionernas kansli för hållbar upphandling är ett samarbete mellan samtliga regioner och ett gemensamt kansli. Tillsammans har de tagit fram en gemensam och politiskt förankrad uppförandekod för leverantörer, som utgår från FN initiativet Global Compact och dess principer för företagens sociala och miljömässiga ansvar.

Vägledning: Uppförandekod för leverantörer, Sveriges Regioner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.