Publicerad 19 mars 2021

Fusk, oegentligheter, korruption, intern kontroll

Intern styrning och kontroll bidrar till måluppfyllelse och att verksamheten kan bedrivas effektivt och säkert. Ett medvetet och systematiskt arbetssätt som utgår från riskbedömning kan också förebygga och upptäcka fusk, oegentligheter och korruption.

Intern styrning och kontroll

SKR tillhandahåller material med ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i arbetet med att utveckla den interna kontrollen. Fyra byggstenar är väsentliga – en robust organisation, riskanalyser, åtgärder och kontroller samt uppföljning.

Förebygg fusk, oegentligheter och bedrägeri

SKR fördjupar arbetet, i ett nätverk tillsammans med ett antal kommuner och regioner, för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärdssektorn . Arbetet syftar till att använda den kompetens som finns, öka medvetenheten kring problematiken, och utveckla olika stödmaterial.

Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

SKR ger stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset