Publicerad 27 september 2021

Risk för ökat våld mot kvinnor och barn

Under pandemin har isoleringen i hemmet ökat risken för våld i nära relationer. Nu när restriktionerna lättar, förbättras möjligheterna för utsatta kvinnor och barn att söka stöd och hjälp.

Oro, ekonomisk osäkerhet och isolering i hemmet har ökat risken att kvinnor och barn utsätts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuellt våld. Isoleringen har gjort det lättare för våldsutövande partners eller familjemedlemmar att utöva kontroll, och betydligt svårare för utsatta kvinnor och barn att söka hjälp.

Fortfarande risk för våld – och att anmälningarna ökar

Att restriktioner tas bort innebär inte att utsattheten minskar. Däremot ökar möjligheten för utsatta att söka hjälp. Erfarenhet visar att orosanmälningar, polisanmälningar och efterfrågan på stöd ökar efter storhelger, lov och semestrar. SKR bedömer att de lättade restriktionerna kan ge samma effekt.

Under pandemin har många kommuner gjort extra insatser för att nå våldsutsatta. Nu behöver kommunerna följa utvecklingen och förbereda för ökad efterfrågan på hjälp och stöd.

Barn extra utsatta

Isoleringen har särskilt ökat risken för barn som redan lever i en utsatt hemmiljö. Barn som stannar hemma ökar också ofta sin närvaro online. Det innebär en ökad risk för övergrepp på nätet, inte minst som vuxna som arbetar på distans fått ökade möjligheter att ta kontakt med barn på nätet och konsumera barnpornografiskt material.

Kvinnor 70 år och äldre

Äldre har varit en särskilt utsatt grupp. När de drar ner på sina sociala kontakter, minskar också möjligheten för utomstående att upptäcka och ingripa om en äldre utsätts av sin partner.

Stöd för yrkesverksamma

SKR:s kvinnofridsnätverk

SKR har ett nätverk för kommuner och regioners yrkesverksamma som arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Som medlem i nätverket har du tillgång till ett webbforum där du kan dela erfarenheter, tips och kunskap med kollegor från hela landet.

SKR:s kvinnofridsnätverk

Stödtelefon för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland har en stödtelefon där yrkesverksamma kan få vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Nationell stödtelefon hedersförtryck

Kvinnofridslinjen

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK har en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Yrkesverksamma kan även vända sig hit för stöd och rådgivning. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt.

Kvinnofridslinjen

Välj att sluta – nationell telefonlinje för våldsutövare

Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum driver en nationell stödtelefon för personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot närstående. Du som är yrkesverksam kan också ringa hit om du vill veta vilka verksamheter för våldsutövare som finns i närheten.

Telefonlinjen Välj att sluta

Stöd och metoder att nå våldsutsatta under pandemin

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för kommuner att nå ut till personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

Jämställdhetsmyndighetens stöd till kommuner, covid-19

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset