Publicerad 21 maj 2021

Detta gäller för fullmäktige- och nämndsammanträden under coronapandemin

Här finns information och stöd kring vad som gäller för sammanträden med fullmäktige, styrelser och nämnder under coronapandemin.

Regeringens förbud mot allmänna sammankomster (förordningen 2021:8) påverkar i sig inte möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla kommunala sammanträden. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förebygga smitta av covid-19 m.m.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Kvittningsförfaranden

För att minska antalet närvarande på ett sammanträde har många kommuner och regioner valt att följa riksdagens exempel och tillämpa en modell där antalet ledamöter minskas genom så kallad kvittning.

Åtgärden innebär att antalet närvarande minskas på ett likformigt sätt med ambitionen att spegla valresultatet i mandatfördelningen.

Kvittning bygger fullt ut på frivilliga partiöverenskommelser. Vilka ledamöter ett parti väljer att kvitta bort för att komma ner till det överenskomna antalet ledamöter för partiet är uteslutande en partiintern fråga. Kommunallagen reglerar inte förfarandet – och något beslut i frågan ska inte heller fattas i frågan. Kvittning grundas enbart på en överenskommelse mellan de förtroendevalda.

Det måste dock finnas tillräckligt många närvarande vid ett sammanträde för att beslutsförhet ska uppnås. Kommunallagen kräver att antalet tjänstgörande uppgår till mer än hälften av ett fullsuttet fullmäktige. Motsvarande gäller för nämnd.

Deltagande på distans i sammanträden

Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder på distans, om fullmäktige fattat beslut om att använda den möjlighet lagen erbjuder. Deltagande på distans har tillkommit som ett komplement till fysiskt deltagande i sammanträden och var när det infördes avsett för undantagsfall. Med hänsyn till pandemin kan det däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än under normala förhållanden.

Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske genom deltagande på distans vid visst sammanträde – om något annat inte följer av arbetsordning eller reglemente.

Digitala sammanträden under pandemin

Allmänhetens tillgång till sammanträden

  • Det finns inte möjlighet att hindra åhörare från att följa ett fullmäktigesammanträde med hänvisning till risk för smittsprittning.
  • Ordföranden ansvarar för att ordningen vid fullmäktiges sammanträden upprätthålls. I det ansvaret ligger att tillämpliga föreskrifter följs, exempelvis Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Om någon inte följer de anvisningar som ordföranden utfärdar och inte rättar sig efter tillsägelse bör den störande i första hand uppmanas att lämna lokalen.
  • Många kommuner, regioner och kommunalförbund anordnar till exempel webbsändningar från sammanträden och uppmuntrar allmänheten att följa sammanträden på distans snarare än genom fysiskt deltagande på grund av risken för smittspridning.
  • En nämnd eller fullmäktigeberedning, som har beslutat att dess sammanträden ska vara offentliga, kan när som helst besluta att de inte längre ska vara det.

Förtroendevalda i riskgrupper

För förtroendevalda i någon riskgrupp gäller samma regler för deltagande i sammanträden som för övriga förtroendevalda. Det finns inget särskilt undantag för de som ingår i en riskgrupp utan för att göra det möjligt att delta på distans krävs ett fullmäktigebeslut.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR