Publicerad 5 september 2023

Ny rapport om Effektivitet i äldreomsorgen

Den 5 september 2023 publicerade RKA den tredje rapporten om effektivitet i kommuner. Den har fokus på äldreomsorg och utvecklingen i riket.

– Den här gången har vi fokuserat på äldreomsorgen eftersom det är ett område som det talats mycket om de senaste åren, säger kanslichef Maria Price vid RKA.

Rapport om Effektivitet i äldreomsorgen 2023

Bakgrunden är att antalet äldre ökar kraftigt nu, och hur påverkar det äldreomsorgen? Sedan har vi pandemin och även om detta inte är en rapport med syfte att studera pandemins effekter har vi självklart berört frågan. Inte minst för att vi kan se att utvecklingen såg ut på ett sätt fram till pandemin och på ett något annat sätt efter.

Vi har räknat på ett par olika scenarios för att visa att de antaganden varje kommun gör idag om fortsatt utveckling gör väldigt stor skillnad. Vi hoppas att vi med denna rapport kan stimulera till fördjupade lokala analyser.

Scenarier har framställts med avseende på antal invånare 80 år och däröver i särskilt boende eller med hemtjänst fram till 2031. Det ena scenariet utgår från samma andel i befokningen med särskilt boende och hemtjänst som 2022. Det andra scenariet utgår från nuvarande trend med fortsatt minskning i andel med särskilt boende och hemtjänst. De två scenarierna visar på stora skillnader i utfall för 2031.

Informationsansvarig

  • Maria Price
    Kanslichef